ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 14 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ale tento problém je veliký nešvar lidi vůbec ne­ uvědomují, jakého rizika jdou. Pojďme krátce podívat, jaká témata probírala. Jste ale jistí, dneš­ ní době plné moderních skenova- cích kopírovacích zařízení máte v revizní zprávě razítko, které je opravdu platné originální? Jak se zachovat při podezření, kulatá věc papíře falzifikát? Jak moc vás může neplatná revizní zpráva poškodit? může vůbec poškodit revizního technika podvodníka? Zeptali jsme několika odborní­ ků, kteří přichází revizními zprá­ vami styku . vždy mají všichni všechno stejný názor, ale vzájemné protikladné názory obohatí nejednoho uživatele dis­ kusí. Ale jak hodnotit objektivně? našem případě také musíme brát potaz fakt, diskusích setkávají dvě skupiny uživatelů, odbor­ níci neodborní spotřebitelé.i;il:iitiv/iri-y is . Revizního technika danou chvíli nepoškodí, ten sklidí peníze a odchází. Úředníci nestíhají a anije moc kompletnost náležitos­ tí nezajímá, stačí jim kulaté razítko na potvrzení revizi správně za- If m i škrtnutá kolonka.. Stavební zákon jasně říká, být dokumen­ taci jestliže pracovníci stavební úřadu nevyžadují potřebné doku­ menty, tak nedodržují zákon měli by být sankcionováni! Jan Hájek hromosvody přepětí, Praha Je záležitost investorů, jak nechají stavební firmu porušovat vyhlášky nařízení. Nicméně myslím, že zbytečně přehnané, po nás zákon vyžaduje tomto smě­ ru. - Jan Franěk montáže nn, Kolínsko V minulosti bylo lepší urči­ tě to, elektriku dělali většinou opravdu elektrikáři byla stano­ vena nějaká cena normohodinu. Dnes naopak větší výběr mate­ riálu taky kvalitního nářadí.cz ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika O čem byl letošní první sjezd Clusters? Již tradičně pořádá portál Elek- trika.elektrika. Přeptali jsme tedy přímo konkrétních ře­ meslníků, jaký jejich názor .. takovém případě odborníci přestávají ra­ dit světe div . Dalším plusem to, dnes trhu spoustu kvalitního nářadí, které práci hodně usnadní. Skoro všich­ ni však shodli tom, doba, kdy nové informace hledaly na stáncích, pryč. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika. - Zdeněk Pikhart revize montáže nn, Táborsko Co budeme namlouvat. - Zdeněk Pikhart, montáže nn, Táborsko Laik nemá šanci poznat fa­ lešné razítko. dobrou dostupnost norem nebo třeba vysokou nabídku školení nejrůznějších témat. - Pavel Horský montáže nn, projekce, Podbořansko Myslím si, nejde moc poznat, jestli razítko falešné nebo ne. Pokud přispíváte diskusí, určitě vám nejsou neznámé sys­ témy hodnocení přispěvatelů. „Je přehnané, co nás chce zákon!“ - Jan Fraňek revize montáže nn, Kolínsko Já tedy dávám každý rozvaděč certifikovat. velká pomoc. Ko­ laudace kolikrát probíhá pouze papírově, stačí potvrzení revizi.cz dvakrát ročně setkání ově­ řených elektrotechniků Cluster.“ - Jan Franěk, montáže nn, Kolínsko Nejsem úplně jistý, jestli bych poznal falešné razítko. Jako další pozitiva současné doby bych viděl např. Dokud nebudou správně motivová­ ni, nelze nich nic extra očekávat. také byl jed­ nodušší výběr materiálu, protože bylo jen pár typů vypínačů, jističů .cz/100438 Stavební úřady jejich liknavost k vyhláškám nařízenímČastou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici přístupu stavebních úřadů. Udělat kopii razítka není v dnešní době problém.cz/100440 Máte revizní zprávě opravdu platné originální razítko? V současnosti razítkem ohání kde kdo. Ovšem zákazník potom může splakat nad výdělkem. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika. Zajímali jsme tedy zkušenosti se stavebními úřady pohled od­ borníků danou problematiku . Říkáte si, nepotřebujete tako­ vý komfort, abyste měli vše řízeno třeba mobilním telefonem? Jistě. „Za totáče lidé řemeslníka vážili. Názory videospotech sledujte adrese http://elektrika.elektrika... Sice obsahují certifikované výrobky, ale třeba i bomba složená běžně dostup­ ných produktů, ale toho nebez­ pečná bomba. Vždyť vlastně stavebnice přístrojů/zařízení, jež mají vlastní osvědčení jen to poskládá. Věčně probíraným tématem jsou diskuse jejich pravidla, jak psát příspěvky, tolerovat již ni­ koliv. Clusteráci mívají možnost osobního setkání, pravidelně v předvečer konání Celostátního setkání elektrotechniků L.cz/100441 Co bylo lepší kdysi lepší dnes? Nedávno před námi posteskl elektrikář již důchodovém věku, že komunistů „to bylo lepší“. Věřte ale, tato pravidla mají svá odůvodnění, proto, aby se stavovatel, návštěvník očekává a naopak? tomuto tématu padalo hodně poznámek, hodně růz­ norodých striktních. Bohužel stále najdou lidé, kteří neumějí/nechtějí přečíst in­ strukce, jak zadat příspěvek správ­ ně. V lednu toto setkání konalo již řadě. Dnešní moderní elektroinstalace nabízí nespočet možností řešení a záleží jen zralé úvaze inves­ tora, které všechny funkce využije. Shodli byste účast­ níky Clusteru? Probíralo spoustu věcí, spous­ tu věcí záznamu nevešlo a spoustu věcí ani zveřejnit nelze. Nejedná ten­ tokrát problém „tvrdohlavosti“ úřadu, ale naopak přílišnou be- nevolentnost, hraničící ignora­ cí zákonných vyhlášek nařízení.P. Nedalo nám tedy a zeptali jsme několika elek­ trikářů jejich názor, čím byli více spokojeni minulých dobách a čím dnes. Ale pozor.“ - Radek Červený, montáže, Brno Dostat „totáče“ řemeslníka do domu byl leckdy oříšek, takže zákazníci podle toho řemesl­ níkovi chovali vážili ho.cz/100437 Víte, vybrané diskuse. O Clusteru bylo již napsáno dost, přesto stále dostáváme dotazy, co je tento Cluster zač. Není výjimkou, tito laici ptají na odborné záležitosti souvisejícími s elektrickými zařízeními, kte­ rých nesmí zasahovat. Neustálým bo­ dem diskuzí mezi odbornou veřej- ností pak spor této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které prakticky skládají již cer­ tifikovaných komponentů. Když jsme ptali čem, jediný jeho argument byl prostě to bylo lepší“. Nejdříve je ale potřeba zbavit lidí, to neumí, nemají ponětí řemeslné cti ani zodpovědnosti kazí nám ostatním. Ani tak nejsou falešná razítka, někdo vyrobil, ale spíš jde to, razítko propadlo nemá obnovenou čin­ nost. olomoucké konferenci jsme zeptali názor některých účastníků. měli vědět, jestli ten dotyčný tomu oprávně­ ní. Vídám revizní zprávy, které jsou nevyhovující ijako periodické, na­ tož pak výchozí, ale stavební úřa­ dy bez problému přijmou. Navíc zaměstnanci úřadů jsou nedostatečně placeni hlavně ani obvykle nemají potřebné znalosti. Radek červený montáže nn, Brněnsko Vím, hodně kolegů nesou­ hlasí povinnou certifikací všech druhů rozvaděčů. Komentář videoúryvky z lednového setkání lze shlédnout na http://elektrika. Rozhodně je v současnosti dostání kvalitnější materiál větší nabídka, tak­ že zákazníci mají možnost výběru. V opačném případě investoři museli mít řádně udělané projekty, což znamená kvalitnější výsled­ nou elektroinstalaci. Myslím si, tyto rozvaděče nedává certifikovat 80% elektrikářů. To bych viděl jako největší základ. „Pracovníci stavební úřadů nedodržují zákony měli by být sami sankcionováni!“ Aleš Dudek montáže nn, Novoměstsko Běžná věc. Otázka „Co bylo elektrotechnice před revolucí lepší než dnes“ vy­ volala smích, nicméně podaři­ lo vytvořit docela dlouhý seznam mluvící pro dobu minulou dobu dalo příspěvky dále pracovat, tří­ dit spojovat souvislostí. Avšak pokud se budou dělat taková zvěrstva, která jsou kolikrát vidění praxi, tak těžko prosadíme změnu. Chce­ te vědět více? Podívejte celý videozáznam! Říká se, Amper svátkem elektrotechnika očekává se, že ten nenechá tuto událost ujít. A výsledku poškodí úplně všechny.cz vychází časopise ELEKTROspfl-c. dneska bez problémů, tak to dosažitelnost všech norem ne­ jenom mého oboru.cz/100439 Je certifikování rozvaděčů stále nutností? V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať jedná malou rozvodnici sjedním modulem nebo velký prů­ myslový rozvaděč. Hned jsou lumpové vydřiduši, kteří chtějí oškubat každého, kdo chtěl jen vyměnit žárovku! Jaký tedy zvolit způsob hodnocení, aby bylo objek­ tivní vyrovnané? Byly „totáče“ lepší ceny? Je dnes větší výběr materiálu? . Zdeněk Pikhart montáže nn, Táborsko V minulosti bylo jednodušší hlavně hlediska předpisů, které byly srozumitelnější oproti sou­ časným normám. Jedná skupinu lidí, kteří se nebojí prokázat svoji totožnost a stejně tak nebojí diskusích říct svůj názor, aniž potře­ bovali skrývat falešnou masku nějakého anonyma. Revizní zpráva není cár papíru razítkem, ale posouzení skutečného stavu, jestli elektroin­ stalace není nebezpečná. Pro­ blém nedůslednosti úředníků, kteří nedělají pořádně svou práci. Kdy tedy nastane doba, že znalosti inteligentních instalací budou nezbytné pro každého elek­ trikáře? Na 40. Každý kutil může postavit doma budou nadávat sankcionovat? -Aleš Dudek montáže nn, Novoměstsko Jistěže ano, jde bezpečnost a alespoň odpovědnost přenese na někoho jiného. Kdo nechá dělat revizi, měl by revizního technika vyžá­ dat osvědčení.. Pokud by bylo třeba, nechal bych ověřit na TIČR. Elek- tro Brně. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika. Případně může dotazem ověřit TIČR. Jak současnosti návštěvou veletrhů obecně? opravdu vy­ současnou. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika. Jeho zjednodušení určitě prospělo věci byla velká pomoc usnadnění práce nám ře­ meslníkům. nebude svítit místnostech, ve kterých nikdo není nebo ne­ bude topit tam, kde zrovna vět­ rá.. Po­ zitivním krokem dnešní době je snadný přístup normám inter­ netu.strana souvislosti hledejte www.cz/100445 Kdy budou znalosti inteligentních instalací nezbytné pro každého elektrikáře? Také neustále dětech part­ nerovi kontrolujete, zda nezapo­ mněli zhasnout světla nebo zavřít okno? Také boucháte hlavou o zeď, když večer slunečném dni vrátíte bytu vaše pokoje se podobají výhni jenom proto, že jste při odchodu zapomněli zatáh­ nout žaluzie? Jste svému okolí protivní neustálým „šmírováním“ stavu? řešením vašeho problé­ mu vám může pomoci inteligentní elektroinstalace. Pokud někdo revizní zprávu neplat­ ným razítkem, jakoby neměl. Chtě- lo mít nějaký registr reviz­ ních techniků. Stavební úřad nenese zodpovědnost není od toho, aby kontroloval kvalitu prove­ dení. při provádění těchto instalací si elektrikář rozhodně nevystačí se znalostí zapojení zásuvky vypí­ nače. - Pavel Horský projekce a montáže nn, Podbořansko Velké samozřejmě ano, ale u klasických bytových rozvaděčů do modulů považuji zby­ tečný nesmysl. Přestože inteligentní instalace stále pořizují lidé, kteří hlavně chtějí svému okolí ukázat, že mají dávají najevo při každé pořádané párty, inteligentní instalace vám mohou regulovat a tak šetřit energii právě tím, se např. „Revizní zpráva není jen cár papíru razítkem