ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 7 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
. Další cesta vedla prezentaci elektrotechnického listu Electric News.cz/100420 Kdo zvládá hromosvody podle 62305? Od konce roku 2006 platná norma ČSN 62305 Ochrana před bleskem. Smutně nám sdělili, Evro­ pě mají několik odběratelů, kteří materiál odebírají především pro vlastní potřebu. Projít tuto malou výstavu je zážitkem něco dozvíte, ať již chcete nebo nechcete. Zeleno/žlutá. každý sudý rok v Las Vegas. evropských výstavách jsem něco podobném stylu ukázky neviděl. Někteří nás vítali s úsměvem „Jakje Česku?“ ajiní se tvářili nakysle, nezúčastněně a pohledem hodinky dávali na­ jevo, již čeká nějaká jiná práce blízkých kasínech. Elek- trikářině obětoval život dru­ hou otázku odpověděl, zda by podle měla být lepší . tak mezi akcemi se objevuje jedna malá, maličká, Paradoxně první značkou, kte­ rou jsme navštívili, byla moravská firma ELECO Europe Zdeňka Skřivánka Vyškova. Měl zde ukázkovou stěnu typické dřevostavby typickým umístěním elektroinstalačních prvků.cz/100451 nám dostalo? . Zajímalo nás, jak rozšíře­ ná její (ne)znalost oboru. Učí řemeslníky se nabídnout efektivně prosadit. Chyba stavebních úřadech. však trošku ruky, ne? Všechny autentické rozhovy naleznete videospotech na http://elektrika. Podobně jako velkých evrop­ ských výstavách ani zde nechyběl zástupce vozidel. Namítl jsem, to má divnou barvu, tak značíme IDEAL jeden výrobců stá- čecích konektorů, kterých jsem se již zmiňoval podrobně dříve. Asi bude tím, naše vzdálenosti jsou krátké, nemáme zemětřesení, tudíž nemusíme na sloupy.cz/100424 OBO BETTERMANN: Návod výběr podlahového systému Řešení, jak vést vedení podla­ hou, existuje několik. Problém tom, stejně většina hromosvodů dělá bez pro­ jektu. Arlington přišel novou sérií pozinkovaných krabic dřevo- staveb. Aby také ne.. Pak přede mnou vykouzlili frézu pro otvory krabicích také diamantovou frézu sádrokarto- nu. Praktický skládací střihač jsem ocenil, leč ohromen jsem nebyl. FRÄNKISCHE Více http://elektrika. Řešení pro podlahy vlhkou mokrou údrž­ bou • Systém přístrojovými jednot­ kami.. Jed­ no však nestačí, norma hodně obsáhlá, ale pár školeních tomu každý porozumí. Opravdu masivní provedení, kte­ ré zřejmě odolávalo všemu mož­ nému nebezpečí. Zjistil, odkud proč jsme zde, pokračoval historií firmy a skončil toho, jeho syn, až dodělá práva, bude prezident místo něj. Uf. Navíc mohou i dodatečně přeptat, pokud něče­ mu nerozumí. zabraňují krádežím vedení těchto boxů. jsme se Martinem zúčastnili již potře­ tí tentokrát velmi cíleně, najisto a bez prvotní euforie. Chápavě jsem sou­ hlasil, abych snad neurazil (hned mě napadly reakce našich disku­ sích). Tedy veřejné osvět­ lení, dopravní signalizace . Zdeněk Pikhart revize montáže nn Což to, norma těžší na pochopení když normu čas­ to znají, málokdo umí používat. Nebude-li něj mys­ let, cech zanikne pro informace si mohou místní třeba pražský AMPER. domu do Vyškova mám 30km, ale toho, kdo začal nás jako první LED signálkami, znám holt Las Vegas. Dle mého názoru nikoliv přímo penězích, ale odměnách. Pohledem těch, kte­ ří jsou nasátí velikostí evropských stánků, jej Electric West zklame. elektrotechnická výstava . Tyto boxy mají víku označeno, čeho spojovacími body přesně jsou. Co tedy elektrikáři Drahan- ské vrchovině? Jaký světová recese vliv na občanská odborná sdružení? Dlouhotrvající krize mana­ gementu mnohých cechovních sdružení kumulovala právě roce 2009. Dottie byla zastávka! Zde chvíli pustil řeči i majitel. Jde letitý problém, kdy na jedné straně stojí vůdci myslitelé a protější straně druzí, kteří jim věří vezou vlně jejich aktivit. Pří­ klady ohledně její aplikace praxi a samozřejmě pohled odborníků na normu samotnou. sám občas volá- vám našeho školícího střediska, když něco nevím. jakých odpovědí se Novinka! Fraenkische stabilní protahovací trubky jsou doplněny kluznou vrstvu. Více informací bezplatnou objednávku toho technického sešitu naleznete na http://elektrika. Když nebudeme myslet na své odborné přátele místě, kde bydlíme, staneme Robinso­ ny. Řešení uložené mazanině pro zvláště jednoduchou dodateč­ nou instalaci velkou flexibilitu V informacích naleznete všech­ ny důležité rozměry výřezů pod­ lahových krytinách, vestavné roz­ měry konkrétních typů. Sami Evropy pro silnou konkurenci šroubových a klecových spojů nechystají. Ford Tranzit s montážní úpravou. O Wago USA zmiňujeme v jiné části těchto novin. tedy bude s cechem Drahanská vrchovina? Zájem nových cechovních lídrů existuje. Hotely pojmou tolik návštěvníků, nás neubytuje celá republika. Elektrikář montážník a pokud dostane správný projekt navržený podle ČŠN 62305, měl by zvládnout. Respek­ tive, když nechcete nic vědět, tak sem tedy nechoďte. Toho jsem se zeptal, jak dlouho řemeslo dělá a zda tato výstava stačí. Byli zde opět stejní, známí obchodníci. Tento příběh píše většina ce­ chů široko daleko. U Jameson jsem byl tvrdě od­ chycen velmi výřečnou dámou, která jasně vysvětlila, jaká kouzla mohu provést protahova- cími pružinami jejich výroby. Toto město podbízí mnoho příležitostmi, jak přilákat potřebné publikum.. Všechnajsou variabilní tak, aby dokázala splnit potřeby projektu. Martin zdržel upovídaného majitele Locets, který stále obracel běžný betonový box (který nalez­ neme ulicích parcích) stále dokola. Starým pardálům jedno, podle jaké normy udělají -Pavel Horský projekce montáže nn Určitě všichni, kteří tomu věnují mají čas možnost zajet na školení, kde vše dozví. V takový okamžik musí jít cech stranou.ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika souvislosti hledejte www.. Willhammer společnost, kte­ rá každou výstavu docela jasně a zřetelně prezentuje bezpečnostní postroje pro řemeslníky horolez­ ce. Průmyslovou rozbočku. Kde, respek­ tive koho jsme tyto skutečnosti zjišťovali? Otázky jsme položili revizním technikům, projektantům a řemeslníkům elektrotechnic­ kého oboru. žádném cechovním setkání lidé neradi sly­ ší, vše penězích. Až když jsem zbystřil text banneru, pochopil jsem, tato firma nabízí bezpečnostní šrouby.cz/100406 Povstane Drahanská vrchovina popela? ECDV rozsypal znovu oží­ vá. nových stavbách po­ řád dělají podle předchozí normy. Místní inspektoři (čeští revizní technici) Vision zkoušeli nové revizní přístroje spíš podle váhy a praktického příslušenství než ceny. Nemít vozidlo znamená těžký hen- dykep. Můžeme zkusit outsourcing vědomostí, ale případě OSVČ řemeslníků podstatě ne­ myslitelné. Co naleznete? • Kompletní jednotku silové­ mu datovému připojení jedno­ ho místa • Kompletní přístrojovou osaze­ nou jednotku pro malé kanceláře a obytnou oblast • Systém přístrojovými jednot­ kami.cz strana 7 Zastavení Electric West 2010 Město zábavy Las Vegas nej- větším prosperujícím městem státu Nevada.. Jako zkušený psycholog hned poznal, krev radostí do hlavy nehrne vytáhl pozoru­ hodnost. Nic okázalého nekoná.cz/100448 . Musí vzdělávat, jezdit škole­ ní, možností spousta, jen chce najít čas.. Aby konstruk­ tér rozvodů lépe orientoval dodá­ vaných položkách podlažních sys­ témů společnosti OBO Betterman, vznikla pomocná brožura. Home Depot kupodivu pre­ zentoval jako velkoobchod pro řemeslníky. Electric West koná rok poz­ ději lichý rok) Long Beach v Los Angeles. Uvedený sešit dobře pomůže orientaci v jednotlivých dílech. Zvláště pak pokud vám místo odměn pochval naopak stá­ le něco vytýkáno. Ovšem barva. tomto kontinentu není kouzelníků špachtlí sádrou, ale vrtačkou pilkou. -Radek červený montáže nn Pokud chce elektrikář udržet v oboru, musí zvládat nové normy. jsou naše firemní barvy, argumentoval sám velitel. Jeden Mister Sparky zrovna koketoval blondýnkami vedlej­ šího stánku, tak jsem udělal krátký videovstup.H. Vyčerpán rychlým přísunem dat jsem skočil podobně unaveného místního elektrikáře. přestávkách jsme dostávali cenné informace novinkách této v Evropě ochranné vodiče. Ale to celý článek. Naopak nás, i když něco chcete vědět, často se nedozvíte nic :-) Celý článek komentované video naleznete na http://elektrika. Představte si, přijdete o všechny své časorezervy, které jste měli připravené pro klubovou (cechovou, spolkovou, živnosten­ skou) činnost. Dosavadní tahouni řekli „už dost“. odměnách za všechnu práci navíc, kterou obětují pro svůj elektrotechnický sen. Co napadlo závěru? Někteří naši výrobci měli po­ slat své prodejce světa zku­ šenou. Pro rozsáh­ lé projekty vhodné kontakto­ vat pracovníka technické pomoci OBO.. L.elektrika. elektrikáři? Každý lo­ kální elektrotechnik měl být trochu nacionální pečovat svůj vlastní cech. U zrodu cechu Drahanská vrcho­ vina jsem byl osobně. Zvládáte své za­ městnání „tak trochu rodinu“. kupodivu naši řemeslníci nejsou moc také praktické kap­ sičky, spíš basičky nářadím. Mister Sparky jedna ze společností, jejichž služby nás citelně chybí. Jeden největších řemeslných supermarketů, kde jsme potkávali spíš koncové spo­ třebitele, zde útočil sféru B2B. Řešení zalité mazaninou pro podlahy suchou údržbou • Systém kazetami. značky. také pro mnoho lidí připraveno. Inu není čemu divit, vždyť kam jen dohlédneme, samá poušť. Být úspěšný našem oboru znamená být obklopen odborníky, kterým mohu věřit. Celý článek audiozáznamy naleznete na http://elektrika