ELECTROTIMES 2010-1

| Kategorie: Časopis  |

Bohaté mrakodrapy Dubaje v kontrastu s chudými nádeníky. Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie? Za devatero kopci, devatero poli kaktusů a palem se opravdu objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu Julese Vernea než pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat ...

Vydal: Zdeněk Maslo Autor: Elektrika.cz

Strana 3 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Generátory jsou provozo­ vány desítkami soukromých spo- využívaly větrný potenciál. když tento americký list známe již dlouho, tentokrát jsme neodpustili delší komunikaci. Ing. uy y Benefit club LPE ■ SLEVY vzdělávací akce odbornou literaturu ■ Aktuální přehled benefitů ajejich snadné čerpání www.cz/100436 Návštěva amerického listu Electrical NewsSledovat zahraniční informační zdroje určitě praktické. Stejně jako ekonomická recese tak odklon směrem elektronic­ kým médiím byl patrný. Velkou část celkového vyrobe­ ného množství elektřiny větrné elektrárně Kalifornii prodává za různé soukromé výrobce společ­ nost California Edison. Když jsem mnutím očí pokou­ šel probudit toho amerického snu, znovu jsem uvědomil, že se musíme smířit tím, místní inženýři umí také počítat. Výroba „větrné“ elektřiny dodá­ vána elektrické sítě závislosti na dispečerském řízení provozu distribuční elektrické soustavy tak, aby byla součinnosti ostatními fosilními zdroji energie. Stav nou­ ze byl ukončen hodinu před půlnocí. Pro představu, za jednu hodinu vyrobí jeden větr­ ných generátorů elektřinu, kterou spotřebuje typická domácnost za celý měsíc. Dnes tento plošně rozlehlý energetický park obsahuje několik generací větrných elektráren ho­ rizontální osou rotoru generátoru, včetně jednoduchých dvojitých listů turbín, stejně jako moderněj- ších třílistých vrtulí natáčivý­ mi lopatkami.r. Vy­ žaduje však průměrnou rychlost větru kolem 21km/hod. přes to, že jde obnovitelný zdroj energie, u kterého stojí výroba kWh asi $0,05, bez dotační pomoci státu by nevznikl. Te- hachapi oblast čistého energetic­ kého zdroje pro vývoz elektřiny do jiných části Kalifornie. Přespáváme Indio, abychom časně ráno spatřili San Gorgonio (severozápadně Palm Když řekne větrná elektrárna, lidé obvykle představí točící se vrtuli větru, který vzniká nestej­ noměrným ohříváním zemského povrchu sluncem. Editor listu Electrical News Ro­ ger Avila (na obrázku nahoře vpra­ vo) nám popsal filozofii vydávání mějme světové trendy pod kontro­ lou, ale hleďme toho, umíme nejlépe. František Zoul Přední brněnský energe­ tik stojící pozadí adresy www. Kolem nás asi 5. jejich technického periodika, které zůstává papíře pdf přede­ vším historických důvodů.lp ktro . větší sbírce větrných generátorů na světě (největší San Francisca). Neuvě­ řitelné „kaktusopalmy“ tvoří zcela odlišný obraz krajiny než přede­ šlých dnech.. Konstrukce větr­ ných zdrojů, zejména jejich vrtulí, jsou navrženy tak, aby efektivně soustavy, její dokončení očeká­ vá roce 2012.elektrika. vyřizování žádostí připojení nových obnovitelných zdrojů do energetické sítě.infoenergie. Dominovým efektem pak do­ šlo dalším výpadkům, čímž část sítě přešla ostrovního provozu a tomto provozním stavu byla část sítě provozována bez nega­ tivního dopadu konečného spo­ třebitele, komplikace trvaly celý kritický červencový den. To vysvětluje stavby 4. Země tak obrovská, „těch pár“ větrníků obrovském území zanikne stejně tak, jako například známá tajná základna AREA 52. Dnes sice větrné elektrárny stojí stínu slunečních fotovoltaických kolektorů, jejichž rozvoj nastal stále klesající výrobní cenou solárních článků a výhodnou výkupní cenou elektři­ ny, ale větrná energie patří trvale, a zejména jiných evropských státech (Rakousko, Dánsko, Ně­ mecko), oblíbeným zdrojům elektřiny. Od následujícího pololetí pak zákazník členem Benefit clubu LPE. Springs, CA) jeden nejkrásněj­ ších větrných tunelů světě. Ovšem nic není tak horké, jak zdá, proto Ve Spojených státech oboru mnoho informačních zdrojů. Celý článek videospotem naleznete na http://elektrika. Elektrický výkon starších typů generátorů řádově v kW.cz .. N ovom ěstská 1a 621 Brno w . Splnění podmínek členství se vztahuje vždy kjednomu pololetí.ElectroTIMES 2010 noviny elektrotechnika souvislosti hledejte www. Pro uplatnění zvoleného benefitu stačí zadat své přihlašovací údaje (členovéje obdrží mailem).000 lidí. Navštívili jsme dvě obří větrné farmy USA, kterých přinášíme střípky našich zážitků.s. Obrázek interneto­ vé verzi článku) družice NASA ukazuje přístupové cestičky jed­ notlivým věžím. Větrná energie USA vy­ užít výhodněji proto, není pro­ blém rozmístěním věží generáto­ rů. Američané nyní vyvíjejí nové řídící systémy pro elektrárny, které budou synchronizovat pře­ nosy vyrobené elektrické energie všech typů elektráren, nejen pro jejich efektivnější využití výkonu, ale také jako základní opatření proti hrozícímu blackoutu (technický elektrický „rozpad“ jednotné elektrizační sítě, který vede odstavení výrobních zdrojů elektřiny nebo částí elektrických sítí provozu přerušení dodá­ vek elektřiny).cz/100452 František Zoul našemu článku navíc dodává: Přerušení dodávek elektřiny za­ žili nejen Američané východního pobřeží, kterém „díky“ blac- koutu bylo bez elektřiny roce 2003 několik miliónů lidí. (mm) Celý článek videa naleznete adrese http://elektrika. Ve­ likost výkonu generátoru závislá na konstrukci výrobci konkrétní­ ho typu zdroje. Vítr fouká úzkou bránou mezi San Bernardino Valley Coachel­ la Valley průměru 18km/hod. Moderní konstrukce elektrá­ ren dosahují 3MW výkonu. Ocitáme druhé nej- lečností celkově vyrobí cca 800 miliónů kWh elektřiny ročně. Le­ tos jsme zastavili veletrhu Electric West Las Vegas kole­ gů Electrical News, kteří svou koncepcí nám nejvíce podobají. hodin ráno, kritického dne byla teplota vzdu­ chu již stupňů Celsia zatíže­ ní elektrické přenosové sítě bylo o 500 megawatt vyšší než obvykle, ve stejný den navíc vracelo do provozu poškozené vedení mezi rozvodnou Hradec německým Etzenrichtem. Ekologická elektrárna Tehachapi [čti Téhetčepi] typickou ukáz­ kou větrné megavýroby elektrické energie.“ Aby výpadkům sítě bu­ doucnu nedocházelo, pozastavili distributoři elektřiny únoru 2010 na základě požadavku ČEPS a... vzdělávací ra Kontaktujte nás! L..o. července 2006 hrozil blackout, ale operátoři ČEPS blížící hrozbu včas od­ vrátili. b LPE Stát členem Benefit clubu LPE velice snadné - stačí aktivně zúčastnit alespoň jedné vzdělávací akce pořádané společností Elektro pololetí.o. Výroba elektřiny VE je podstatně šetrnější životnímu prostředí než spalování fosilních paliv uhelných elektrárnách. Je to dostatečné množství energie pro zajištění bytové spotřeby pro 350.lpelektro.cz tel.. Pohled spíše vědeckofantas­ tického filmu Julese Vernea než pohádky Hloupém Honzovi. Ale míříme směrem k Death Valley . Tedy pro své nejstarší čtenáře.lpelektro. Ovšem spřátelit přímo novináři je ještě zajímavější. Seznam aktuálních výhod, které mohou členové klubu čerpat, dispozici www.cz. Klikatou strmou silnicí stou­ páme vrcholků národního parku San Bernardino, kde později zápa­ síme sněhem . Kvůli požáru neda- leko rozvodny Diviča Slovin­ sku narostl odběr proudu Česka do Rakouska, přičemž přetížená rozvodna Hradec nevydržela vy­ padla. Zvláště tehdy, když máte říci. Energie větru roztáčí dvou tří listé vrtule větrných rotorů, které jsou důvodu regulace výkonu na­ táčivé.P. našich evropských stísněných podmínkách musíme respektovat také pohled na krajinu vytvářený hluk, tahy ptá­ ků, námrazu další aspekty. bezvětřím nebo zakrytím slunce mraky nebo tak jako USA nejmodernější re­ gulační systém provozu sítě.cz strana 3 Pro koho melou větrné mlýny Kalifornie?Za devatero kopci, devatero poli kaktusů palem opravdu objevil horizont posetý větrníky.cz ■ Podmínka členství aktivní účast na minimálně jednom školení pololetí IL. Dlouholetý poradce portálu Elektrika.: 545 234 002 3 fa 545 234 004 e-m ail: sem inare@ lpelektro. Sítě okolních státech byly teh­ dy kvůli běžné údržbě přetížené, takže změnil objem elektrické energie protékající přes území Čech Moravy. Toto pozastavení může trvat doby, než bude k dispozici dostatek špičkových energetických zdrojů, které budou schopné krýt výpadky výroby elek­ třiny způsobené např. Například roce 2003 bez elek­ třiny musela obejít celá Itálie, to po dobu celých hodin! roce 2004 díky blackoutu ocitly bez elektřiny některé spolkové země Německa Dolní Sasko, Westfál- sko Hessensko. Při kolmém nastavení vrtu­ lí, zejména při silném větru ohro­ žujícím bezpečný provoz větrného zdroje elektřiny, směrem větr­ nému proudění vrtule zastaví a zdroj odstavený provozu.cz. Také obyvatele některých evropských zemí vlastní kůži pocítilo to, co znamená, když nesvítí, ne­ chladí, nevaří, nefungují výtahy, počítače další elektrická zařízení. Tento způsob je zde velmi žádaný, proto kalifornští energetici plánují stávající výkon v dalších letech dokonce zdvoj- násobit.cz. Krátce opuštění Mojave v kraji plných vojenských zákla­ den brzy ocitáme kopcích Tehachapi (jihovýchodně Ba- kersfieldu, CA) výšce 1. Bylo naivní domnívat, že v jsme proti blackoutu ochrá­ něni.Elektro s.000 větrných elektráren.000 obřích vě­ trných mlýnů poušti stráních poblíž obydlí. Stavba zde začala postave­ ním prvního větrného zdroje roce 1980.P. Větrné elektrárny staví nejen v Evropě, díky globálním snahám o zlepšení životního prostředí se VE staví všech kontinentech.r. Například 24. důvodu potřeby posílení přenosových cest z elektrárny Tehachapi roce 2008 začal stát renovací distribuční Národní park Joshua Tree uhrane snad každého návštěvníka. Na konci přátelské schůzky byla dohoda vzájemné kooperaci mezi redakcemi, ale vjiném článku .100m. Elektro s