Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 68 z 228Poznámky redaktora
Stupeň: Význam: neľahko horľavé Príklad: Akumin, Izomin, Heraklit, PVC nemäkčený (Novodur, Durofol B), PVC húževnatý (Duroplast Dekorplast), sklený laminát polyesterový retardovaný, dosky minerálnych vlá- kien čadičovej plsti). Šetrite čas náklady Technické riešenie skrutkových svoriek umožňuje prie- bežnú montáž. Toto riešenie výrazne zjednoduší zlacní elektrický rozvod vzájomným prepojením zásuviek nemusia používať roz- bočovacie inštalačné škatule alebo pomocné svorkovnice. Bezpečnostné upozornenie Domové spínače zásuvky pracujú elektrickým napätím 230 t. K dispozícii koncové vyhotovenie TVR dvoma modifikáciami útlmu. Domové zásuvky anténne TVR slúžia prívod signálu.0 Domové spínače zásuvky Všeobecné informácie Domové spínače zásuvky Na domové spínače vzťahuje STN 60669-1, STN EN 60669-2-1 (stmievače), domové zásuvky STN IEC 60884- 1, STN 4516. skúšačkou alebo meracím prístrojom, vypnutiu skutočne došlo. Nižšie nájdete pre vašu lepšiu orientáciu zoznam stavebných hmôt ich rozdelenie. Porovnanie triedenia výrobkov podľa horľavosti reakcie na oheň, pre SR.v1. Stupeň: Význam: ťažko horľavé Príklad: listnaté drevá (dub, buk, jaseň), Polystyrén retardova- ný tvrdený papier, dosky organických vlákien plstené chlpo- vé, preglejka pre všeobecné použitie. dolný kubín . StupeŇ horľavosti podľa stareJ STN 0862 KlasiFikácia podľa noveJ STN 13501-1 (TRIEDY REAKCIE OHEŇ) A Nehorľavé A1 A2 s1, d0 B Neľahko horľavé Ostatné A2, B C1 Ťažko horľavé C C2 Stredne horľavé E C3 Ľahko horľavé F Prevod požiadaviek stupňov horľavosti triedy reakcie na oheň pre stavebné výrobky, okrem podlahových krytín, pre ČR. Stupeň: Význam: stredne horľavé Príklad: ihličnaté drevá (smrek, jedľa, borovica, červený smrek), drevotrieskové dosky pre všeobecné použitie, korkové dosky typu SP, korkové parkety, gumová podlahovina. Rozdelenie stavebných hmôt hľadiska ich horľavosti podľa STN 0823 Stupeň: Význam: stavebné hmoty nehorľavé Príklad: kameň, bridlica, pieskovec, žula, betón, tehly, tvár- nice, dlaždice, keramické obkladačky, malty, omietky cemen- tové, omietky sádrové, perlit, kovy pre stavebné konštrukcie (oceľ, hliník), sklo,tavený čadič protipožiarné nástreky nie- ktoré druhy sádrokartónových dosiek. Pred vlastnou montážou nutné presvedčiť napr. StupeŇ horľavosti podľa stareJ ČSN 0862 KlasiFikácia podľa noveJ ČSN 13501-1 (TRIEDY REAKCIE OHEŇ) A Nehorľavé A1 B Neľahko horľavé A2 C1 Ťažko horľavé B C2 Stredne horľavé alebo D C3 Ľahko horľavé alebo F Domové zásuvky určené pripájanie spájanie pohyb- livých prívodov elektrických spotrebičov elektrických rozvo- doch 250 podľa STN IEC 60884-1. Domové spínače zásuvky možné pripájať medené aj hliníkové vodiče. Informácia krytí Domové spínače zásuvky vyrábame krytí 20, zna- mená ochranu proti telesám priemerom 12,5 väčším, nechránené proti vode. napätím životu nebezpečným. Pred zahájením montáže musí byť od- pojený hlavný prívod elektrického prúdu alebo vypnutý istič príslušného elektrického obvodu. Jeden otvor svorke slúži privedenie elek- trického prúdu druhý jeho vyvedenie ďalšej zásuvky. Stupeň: Význam: ľahko horľavé Príklad: drevotrieskové dosky laminované, pilinované dosky, korkové dosky typu BA, lineárny polyetylén, ľahčený polyety- lén štandardný, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypro- pylén, Molitan, gumový izolačný koberec pre elektrotechniku, podlahové textílie tkané syntetickým vlasom, lepenky a hmoty živičným spojivom, asfaltový pás vložkou lepen- ky typ S. Prístroje môže inšta- lovať len osoba odpovedajúcim kvalifikačným stupňom elek- trotechnik vyšším.j. Taktiež musí byť zabezpe- čené, aby nemohlo dôjsť nežiadúcemu zapnutiu inými oso- bami. Naše domové spínače zásuvky termosetu séria VARIANT CONTACT možné montovať stavebné hmoty stupňa horľavosti C1, C2