Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 11 z 228Poznámky redaktora
230V 50-60Hz 3p 6h 400V 50-60Hz 4p, 6h 500V 50-60Hz 4p,5p 7h Nástenné zásuvky 3p 5p 2P+PE 3P+PE 3P+N+PE dolný kubín .2 Priemyselné zásuvky vidlice Bezskrutková 16 230 IZN 1632 189 20/7 16 400 IZN 1643 205 20/7 16 500 IZS 1645 172 20/8 16 400 IZN 1653 220 20/7 63 400 IZG 6343 802 21/11 63 500 IZG 6345 916 21/11 63 400 IZGN 6353 1179 21/12 32 230 IZG 3232 419 21/10 32 400 IZG 3243 421 21/10 32 400 IZG 3253 456 21/10 16 230 IZG 1632 255 21/10 16 400 IZG 1643 273 21/10 16 400 IZG 1653 321 21/10 63 400 6343 741 21/9 63 500 6345 824 21/9 16 400 IZB 1653 219 20/7 32 400 IZB 3253 348 20/7 32 230 IZN 3232 283 20/7 32 400 IZN 3243 300 20/7 32 500 IZS 3245 250 20/8 32 400 IZN 3253 346 20/7 IZN 1632 IZGN 6353 IZG 3232 IZG 1653 IZ 6343 IZB 3253 IZN 3253 Prúd Napätie Póly Krytie Hodinový uhol Typ Balenie ks Hmotnosť g/ks Rozmery strana/obr.7 K1 v1