MMEM - Zemnič - Modelování elektromagnetických polí (Pomůcka pro počítačová cvičení)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Náhradní rezistance zemnicí elektrody, krokové napětí. Zemničem ve tvaru polokulové elektrody o poloměru a viz obrázek, vytéká proud I. Vodivost prostředí je γ. Vypočtěte a zobrazte: a) průběh elektrického potenciálu na povrchu země b) náhradní rezistanci zemniče R¥ c) hodnotu krokového napětí ve vzdálenosti b od osy zemniče, délku kroku uvažujte 1 m. Pro modelování vnější hranice použijte Dirichletovu podmínku.


Jak získat tento dokument?