Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem FEKT VUT Brno

A P C B Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku FEKT VUT Brno (2017)

Cílem této práce je navrhnout a realizovat stmívač schopný stmívání LED žárovek pro jevištní techniku. Stmívač musí mít vysoký účiník, musí být schopen precizního řízení jasu od nulové hodnoty u vybraných LED žárovek. Dále musí mít vhodné rozměry, aby jej bylo možné umístit do požadované elektroinstalační krabice a být kompatibilní se stávajícím řídicím systémem.

A P C B Záložní zdroj (UPS) FEKT VUT Brno (2015)

Tato diplomovápráce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji(UPS)a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich příčinám anásledkům. Dále pak pokračuje stručnou historií UPS a následně také rozlišením jednotlivých architektur záložních zdrojů. Nechybí ani popis energetickýchzdrojů jakými jsou akumulátory, setrvačníky nebo palivové články. Část práce popisuje ...

A P C B Návrh jednoduché desky plošných spojů v programu Eagle FEKT VUT Brno (2013)

V Elektronickém praktiku navrhnete jednoduchou desku plošných spojů, necháte si ji vyleptat v leptárně ústavu, sami ji osadíte a oživíte. Tento návod je určen naprostým začátečníkům, kteří dosud nikdy s programem Eagle nepracovali. Má jim usnadnit první kontakt s tímto programem a pomoci jim pouze při vytvoření jejich první školní desky plošných spojů (DPS). Proto popisuje jen ty nejzákladnější funkce a rozhodně si nečiní nárok na úplnost. Nemá ani smysl nejprve studovat rozsáhlý manuál a teprve poté (až úspěšně zapomenete, co jste četli na začátku) se odvážit prvních praktických pokusů. Doufáme naopak, že i začátečníky práce s programem Eagle zaujme, že rychle zjistí, že mnoho potřebných informací jim během práce „napovídá“ Eagle sám, a že již sami ...

A P C B Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení FEKT VUT Brno (2013)

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

A P C B Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik FEKT VUT Brno (2012)

Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém automatického vyvažování datového toku paketů s využitím směrovače s operačním systémem Mikrotik Router OS . Navržené řešení musí zajistit rozložení směrování toku do více bran s dynamickým dělením na základě aktuální přenosové rychlosti. Součástí návrhu musí být také řešení všech problémů spojených s přepínáním bran.

A P C B Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů (BMEM) Počítačová cvičení FEKT VUT Brno (2012)

Studijní text „Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů“ jako pomocný textpro počítačová cvičení představuje shrnutí poznámek a studijního materiálu ke stejnojmenéhopředmětu a je určen studentům bakalářského stupně studia na FEKT VUT v Brně.Numerické modelování elektromagnetických polí se s rozvojem výpočetní techniky, zrychlujícího secyklu výzkum-vývoj-výroba-užití stalo spolu s optimalizačními technikami nepostradatelnou složkounávrhu konstrukcí nových elektrotechnických a elektronických zařízení i zařízení z oblastíaplikovaného výzkumu a vývoje mezioborových aplikací. Numerické modelování je také bezesporunedílnou součástí komplexních analýz chování časoprostorových polí, které jsou důležité proposouzení nových parametrů a požadavků na kvalitu zařízení jako je například elektromagnetickákompatibilita. Složité úlohy řešené v současných výzkumně-vývojových pracovištích nelze vkonkurenčním prostředí zvládnout ve většině případů jinými prostředky než pomocí použití vhodnýchnumerických metod za použití výkonných počítačů.

A P C B Digitální radiotelefonní systém GSM FEKT VUT Brno (2012)

Vývoj standardu digitální mobilní sítě pro hlasovou komunikaci začal v první polovině 80. let minulého století společnostmi Nordic Telecom (severské státy využívající Nordic Mobile Telephony 450 MHz (NMT-450))a holandským Postal, Telegraph and Telephone (PTT) (národní regulátor). Evropská komise navrhla použití pásma 900 MHz a vydala nařízení pro vyhrazení tohoto pásma v jednotlivých státech pro zajištění roamingu. V roce 1987 byla založena skupina Group Speciale Mobile. Zahrnovala ...

A P C B Teorie rádiové komunikace - simulace v SW Matlab FEKT VUT Brno (2012)

Text je určen jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné veřejnosti a volně navazuje na předcházející publikaci Teorie rádiové komunikace. V celkem devíti kapitolách umožňuje čtenáři ověřit si základní principy rádiové komunikace, bez kterých by soudobé komunikační systémy nemohly pracovat. Po úvodních jednoduchých příkladech následují návody pro ověření principu převodu mezi komplexní obálkou a pásmovým signálem, principu přenosu PSK signálů, konceptu optimálního přijímače, principu synchronizace pomocí Costasovy smyčky, principu ...

A P C B Teorie rádiové komunikace FEKT VUT Brno (2012)

... text je určen jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří si potřebují osvěžit či doplnit znalosti z dané oblasti. Text je členěn do celkem 18 kapitol. Pomyslně může být rozdělen do dvou částí - úvodní spíše teoreticky zaměřené (Teorie informace, Komunikační signály, Mezi symbolové interference, Příjem komunikačních signálů), následované více aplikačně zaměřenými kapitolami (Číslicové modulace, Rozprostřené spektrum a CDMA, Systémy s více nosnými a OFDM, Kombinace OFDM/CDMA/UWB, Komunikační kanály, Vyrovnavače kanálů, Protichybové kódování, UWB komunikace, MIMO systémy, Softwarové, kognitivní a kooperativní rádio, Adaptivní metody v rádiových komunikacích, Analýza spektra rádiových signálů, Změna vzorkovacího kmitočtu, Zvyšování přenosové rychlosti rádiových komunikačních systémů) ...

A P C B Impulzová a číslicová technika (labolatorní cvičení) FEKT VUT Brno (2012)

Učební text obsahuje návody k laboratorním cvičením z předmětu Impulzová a číslicová technika. Ke každé laboratorní úloze je uveden stručný teoretický rozbor, přesné znění zadání, schéma zapojení přípravku s komentářem a podrobné pokyny k realizaci měření. Pro kontrolu domácí přípravy studenta k laboratornímu cvičení slouží kontrolní otázky. Připravené formuláře protokolů mají studentům usnadnit zpracování zprávy o měření. V úvodní části skript jsou shrnuty organizační pokyny definující časový plán cvičení i požadavky kladené na studenty ve cvičení. Poslední kapitoly mají obecnější charakter a vysvětlují některé pojmy a souvislosti, které studentu poslouží nejen v konkrétním laboratorním cvičení.