VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 7 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ODPOVĚDNÁ ODBORNÁ OSOBA Stanovení odborně způsobilé osoby pro danou činnost podmínkou právnických osob a podnikajících fyzických osob bez odborné způsobilosti. případě pověření zastupováním musí být předložena plná moc provedení požadovaného úkonu. ZMĚNA ÚDAJŮ STÁVAJÍCÍM OPRÁVNĚNÍ Dojde-li změně údajů uvedených oprávnění, vydá pověřená organizace nové rozhodnutí – viz odst.ticr. uvádí případy, kdy zanikne oprávnění požadované činnosti. V případě nesplnění podmínek pro vydání oprávnění pozastavuje inspektor TIČR jeho šetření doby splnění podmínek postupuje dle správního řádu. žádosti žadatel doloží kopii stávajícího oprávnění zápis. zákona 250/2021 Sb. Vydání oprávnění V případě kladného výsledku šetření odborné způsobilosti vystavuje TIČR pro žadatele oprávnění, resp.7 TIČR. uvádí způsob evidence oprávnění prováděný pověřenou organizací Technickou inspekcí ČR. Odborná způsobilost všech odborně způsobilých osob musí pokrývat celý požadovaný rozsah žadatele, přičemž musí být stanovena písemně doložena odpovědnost každé osoby svůj konkrétní rozsah. Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických osob podnikajících fyzických osob montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení, jejímž účelem vedení údajů počtu odbornosti právnických osob podnikajících fyzických osob oprávněním montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů. Den zániku oprávnění, stejně tak jako skutečnost, došlo odnětí nebo omezení oprávnění podle jiného právního předpisu, včetně dne, kdy odnětí došlo, pověřená organizace bezodkladně vyznačí evidenci odborně způsobilých právnických osob podnikajících fyzických osob montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení. rozhodnutí vydání oprávnění. Tato evidence informačním systémem veřejné správy. zákona 250/2021 Sb. Vystavené rozhodnutí oprávnění opatřeno evidenčním číslem podmínkách platnosti zakotvena vazba dodržování podmínek zjištěných při šetření odborné způsobilosti podle provedeného zápisu. Zánik oprávnění §9 odst. ohledem příslušný požadavek změny rozsahu stávajícím oprávnění, sdělí písemně TIČR žadateli požadavky nutné šetření v dokumentu „Potvrzení žádosti výzvou uhrazení poplatku zálohy cestovní náhrady“. Správcem provozovatelem evidence pověřená organizace.eu. . Dále pak zákona 250/2021 Sb. Originál protokolu/zápisu o šetření bude zařazen spisu TIČR. Změna rozsahu oprávnění (rozšíření) Žadatel zašle TIČR žádost viz jednotný vzor žádostí TIČR www