VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 4 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
písmeno zákona 250/2021 Sb. Výsledkem vydání odborného stanoviska TIČR. K odst. 1 písmeno zákona 250/2021 Sb.eu ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE Žádost provedení prohlídky, řízení vyhodnocení zkoušky elektrická.eu Žádosti formuláře Žádost vydání odborného stanoviska elektrická. Žadatel tomto případě uplatní svůj požadavek vydání odborného stanoviska TIČR formou žádosti odborné stanovisko pro elektrická zařízení, která zveřejněna na www. některých případech včetně cestovních náhrad). Montážní organizace, která dokončení montáže VTEZ TŘÍDY I. Posouzení TIČR vybranou činnost oboru vyhrazených elektrických zařízení (VTEZ) realizuje hlediska bezpečnosti těchto zařízení. Vyhodnocení činnosti se provádí podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo aktuálních vědeckých technických poznatků. závěr zpracuje Osvědčení smyslu odst. Poznámka TIČR: Podle starého zákona 174/1968 Sb., tj.4 K odst. Tato činnost prováděna souladu specifikací dle žádosti a ustanovením vyhlášky poplatcích 60/2022 Sb. . • Žádost Žadatel vydání osvědčení zařízení třídy tomto případě uplatní svůj požadavek formou žádosti, která zveřejněna www.ticr. • zprocesování žádosti (přidělení čísla jednacího, spisového žádost předána konkrétnímu inspektorovi, který předběžně určí cenu podle a14 zákona, dohodne s žadatelem podrobnosti rozsahu inspekční činnosti, místního šetření, zajištění potřebných dokladů dokončené montáži (revize, dokumentace, vnější vlivy, oprávnění dodavatelské firmy, certifikáty……), provedení kontrolních měření další úkony, které z rozsahu posuzování vyplývají. • Jestliže šetření vyhrazeného elektrického zařízení nebylo úspěšné, odstranění zjištěných závad možné celý proces opakovat. Zde nutno rovněž uplatnit žádost stránkách TIČR pro jiný obor. vydáváno osvědčení!! Pokud součástí posuzovaného zařízení zařízení, které svým účelem patří jiného oboru, a pokud tato zařízení mohou mít vliv průběh nebo bezpečnost zkoušky, činnost prováděna součinnosti dalšími pracovníky TIČR příslušného oboru (zařízení plynová, tlaková, zdvihací), včetně případné součinnosti jednotlivými vedoucími příslušného oboru.ticr. Posuzování, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení Ve všech případech tato činnost elektrických zařízeních realizuje pro podnikající právnické nebo podnikající fyzické osoby tehdy, kdy tento subjekt dle vlastního rozhodnutí o výkon činnosti TIČR požádá. písmeno zákona 250/2021 Sb. bylo pro třídu jedna vydáváno Odborné závazné stanovisko, podle současného zákona 250/2021 Sb., povinna řídit § 6 nařízení vlády 190/2022 Sb