VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 5 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
jsou oprávněny vykonávat montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Splňuje-li žadatel tyto podmínky, rozhodne pověřená organizace o tom, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění. Platnost oprávnění let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydání oprávnění.ticr. OPRÁVNĚNÍ MONTÁŽI OPRAVÁM, REVIZÍM ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ Odborná způsobilost právnických osob podnikajících fyzických osob Podle zákona 250/2021 Sb. Potřebné doklady přikládají kopii žádosti, nebo nejpozději při vlastním šetření oprávnění. Výše uvedené činnosti vyhrazených technických elektrických zařízeních mohou vykonávat právnické osoby podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění. Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR základě podané žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost tehdy, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. platí pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky odbornou způsobilost. písmeno zákona 250/2021 Sb.eu – Žádosti formuláře Žádost oprávnění fyzická podnikající osoba, nebo Žádost o oprávnění právnická osoba. Všechny žádosti bude přijímat zpracovávat TIČR doručené prostřednictvím datové schránky, případně Českou poštou pobočku TIČR Strakonic adresou: Smetanova 533 386 Strakonice I.5 K odst. . platném znění zákona 250/2021 Sb. Žádosti jsou zveřejněny adrese www. Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu. PŘI PROVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ se postupuje souladu ustanovením zákona 222/2009 Sb. PODMÍNKOU PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ JE: a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností vyhrazených elektrických zařízeních které budou odpovídat řádný výkon montáže, oprav, revizí zkoušek vyhrazených elektrických zařízení (dále jen "odpovědná odborná osoba"), b) zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži, opravách, revizích zkouškách vyhrazených technických elektrických zařízení odborně způsobilou osobou, c) potřebné technické vybavení montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení