VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Pro: Technická inspekce České republiky
Vydal: Technická inspekce České republiky

Strana 5 z 9

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
písmeno zákona 250/2021 Sb.ticr. OPRÁVNĚNÍ MONTÁŽI OPRAVÁM, REVIZÍM ZKOUŠKÁM ZAŘÍZENÍ Odborná způsobilost právnických osob podnikajících fyzických osob Podle zákona 250/2021 Sb. Pověřená organizace prověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu. platném znění zákona 250/2021 Sb. PODMÍNKOU PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ JE: a) určení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností vyhrazených elektrických zařízeních které budou odpovídat řádný výkon montáže, oprav, revizí zkoušek vyhrazených elektrických zařízení (dále jen "odpovědná odborná osoba"), b) zajištění výkonu jednotlivých činností při montáži, opravách, revizích zkouškách vyhrazených technických elektrických zařízení odborně způsobilou osobou, c) potřebné technické vybavení montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení.5 K odst. Platnost oprávnění let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydání oprávnění. Právnická osoba může vykonávat činnost tehdy, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. platí pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky odbornou způsobilost. . jsou oprávněny vykonávat montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Prověření odborné způsobilosti zahajuje pobočka TIČR základě podané žádosti organizace nebo podnikající fyzické osoby. PŘI PROVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ se postupuje souladu ustanovením zákona 222/2009 Sb. Potřebné doklady přikládají kopii žádosti, nebo nejpozději při vlastním šetření oprávnění. Všechny žádosti bude přijímat zpracovávat TIČR doručené prostřednictvím datové schránky, případně Českou poštou pobočku TIČR Strakonic adresou: Smetanova 533 386 Strakonice I. Žádosti jsou zveřejněny adrese www. Výše uvedené činnosti vyhrazených technických elektrických zařízeních mohou vykonávat právnické osoby podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění.eu – Žádosti formuláře Žádost oprávnění fyzická podnikající osoba, nebo Žádost o oprávnění právnická osoba. Splňuje-li žadatel tyto podmínky, rozhodne pověřená organizace o tom, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění