ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 16 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č. 515001 Solární kolektory Základní požadavky; 12975:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 12975-1+A1 (73 0301) Tepelné solární soustavy součásti Solární kolektory Část Všeobecné požadavky; Vydání: Červen 2011 74.č.č. ČSN 17542-3 (72 1024) kat. ČSN ISO 5667-1 (75 7051) kat.č.č. 514997 Vláknocementové výrobky Stanovení odolnosti proti protažení smykové odolnosti výpočet pevnosti tahu ohybu Část Vlnité desky; EN 17468-2:2022; Platí 2022-10-01 70.č. 515041 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí atmosférického tlaku vzduchu Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrubové citlivosti; EN ISO 18608:2022; ISO 18608:2017; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 13234 (72 7566) Speciální technická keramika Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě Posouzení odolnosti proti šíření trhliny při zkoušce vrubové citlivosti; Vydání: Červen 2007 73. ČSN ISO 12571 (73 0575) kat.č. ČSN ISO 17138 (72 7505) kat. 515002 Kvalita vod Olovo 210 Kapalinová scintilační měřicí metoda; EN ISO 13163:2022; ISO 13163:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 13163 (75 7639) Kvalita vod Olovo 210 Kapalinová scintilační měřicí metoda; Vyhlášena: Prosinec 2019 . ČSN ISO 13163 (75 7639) kat. 515042 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů Stanovení tepelné roztažnosti; EN ISO 17139:2022; ISO 17139:2014; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 1159-1 (72 7575) Speciální technická keramika Keramické kompozity Termofyzikální vlastnosti - Část Stanovení tepelné roztažnosti; Vyhlášena: Leden 2004 72.č. 515000 Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů výrobků Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností; ISO 12571:2021; ISO 12571:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 12571 (73 0575) Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů výrobků Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností; Vydání: Duben 2014 75. 515004 Kvalita vod Odběr vzorků Část Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků; ISO 5667-1:2022; ISO 5667-1:2020; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod Odběr vzorků Část Návod pro návrh programu odběru vzorků pro způsoby odběru vzorků; Vydání: Srpen 2007 77.č. ČSN ISO 17139 (72 7506) kat. 515040 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě Stanovení pevnosti v ohybu; ISO 17138:2022; ISO 17138:2014; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN 658-3 (72 7560) Speciální technická keramika Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě Část Stanovení pevnosti ohybu; Vyhlášena: Duben 2003 71. 515003 Odvodňovací systémy vně budov Navrhování Část Fyzický návrh; EN 16933-1:2022; Platí 2022-10-01 76. ČSN 17468-2 (72 3404) kat. ČSN 16933-1 (75 6109) kat. 515572 Zemní práce Geotechnické laboratorní zkoušky Část Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří zeminách horninách; 17542-3:2022; Platí 2022-10-01 69. ČSN ISO 18608 (72 7507) kat.Věstník 9/2022 16 68. ČSN 12975 (73 0301) kat.č