Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 80 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané elektrických zařízeních podle jejich rozsahu druhu výkonu činnosti revizního tech- nika činí a) roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6 ) jako E1A E2A, b) roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6 ) jako E3A, c) pro rozsah označený jiným právním předpi- sem6 ) jako E1B E2B roky pro druh A a rok pro druh B, d) pro rozsah označený jiným právním předpi- sem6 ) jako E3B roky pro druh rok pro druh B. . střídavého napětí nebo 1,5 stej- nosměrného napětí, nebo 2. (8) Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti la- boratořích škol všech stupňů nesplňují stanovené požadavky odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují svých pracovištích vedoucí elektro- techniky, pokud složili zaškolení zkoušku od- borné způsobilosti výkonu činností elektro- technice rozsahu vykonávaných činností., vyhrazených technických elektrických zařízeních požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené pro práce elek- trickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny držitele licence distribuci elektřiny může provést tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení. (7) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu sku- tečně prováděných činností. (6) Rozsah odborné způsobilosti podle od- stavce stanovuje podle a) rozsahu napětí 1. bez omezení napětí a b) druhu zařízení, jde-li zařízení objektech bez nebezpečí výbuchu nebo nebezpečím výbu- chu. (3) minimální délky odborné praxe podle od- stavce musí být absolvována praxe elektrických zařízeních příslušného druhu napětí trvání nej- méně roku. Pro účely tohoto nařízení rozsah zkoušky odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice stanovuje souladu rozsahem oprávnění podle přílohy nařízení vlády vy- hrazených technických elektrických zařízeních po- žadavcích zajištění jejich bezpečnosti. § 9 Školení zkouška odborné způsobilosti k výkonu činností elektrotechnice (1) Předmětem školení zkoušek odborné způsobilosti výkonu činností elektrotechnice jsou a) znalosti povinností vyplývajících právních a ostatních předpisů zajištění bezpečnosti Sbírka zákonů 194 2022 Strana 2400 Částka 89 6 ) Příloha nařízení vlády 190/2022 Sb. (5) Zaškolení rozsah zkoušky odborné způ- sobilosti výkonu činností elektrotechnice musí odpovídat rozsahu požadované odborné způsobi- losti. (4) Ověření znalostí zkouškou stanovenou v provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá pro- vádění revizí podle zákona.roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6 ) jako E2A E3A, b) roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6 ) jako E1A, E2B E3B, a c) roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6 ) jako E1B. § 8 Revizní technik (1) Revizním technikem může být pouze osoba, která odbornou způsobilost získanou po- dle zákona, držitelem platného osvědčení prová- dění revizí elektrických zařízení, osobou odborně způsobilou podle splňuje požadavek minimál- ního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2