Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 81 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(6) Školení zkouška odborné způsobilosti k výkonu činností elektrotechnice rozsahu sta- noveném odstavci písm., vysokých školách změně doplnění dalších zákonů (zákon vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. . (5) Před zahájením zkoušky odborné způso- bilosti výkonu činností elektrotechnice podle od- stavce žadatel předloží předsedovi komise doklad prokazující a) odbornou nebo profesní kvalifikaci, roz- sahu stanoveném pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, ori- ginále nebo úředně ověřené kopii, b) délku praxe, která prokazuje potvrzením za- městnavatele nebo čestným prohlášením zkou- šené osoby, nejméně délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti, je-li pro daný stupeň odborné způsobilosti tento doklad požadován, a c) skutečnost, odborná kvalifikace splňuje po- žadavky kladené elektrotechnické vzdělání stanovené tímto nařízením, případě, že z předloženého dokladu prokazujícího odbor- nou kvalifikaci není zcela zřejmé, jedná o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; do- klad podle tohoto písmene může vydat škola, která vystavila doklad odborné kvalifikaci, nebo Ministerstvo školství mládeže tělový- chovy podle jiného právního předpisu7 ). (2) Zkouška odborné způsobilosti výkonu činností elektrotechnice skládá částí, z a) písemného testu minimálně otázkách, to v rozsahu odstavce písm. (3) Osoba, která úspěšně složí zkoušku podle odstavce obdrží doklad úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice, jehož vzor uveden příloze 2 k tomuto nařízení. d). může být nahrazena potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, daná osoba prochází těmito škole- ními zakončenými ověřením znalostí pravidelných intervalech stanovených vnitřními předpisy dané Sbírka zákonů 194 2022 Částka Strana 2401 7 ) Zákon 561/2004 Sb.ochrany zdraví při práci4 ) souvisejících čin- ností elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit, b) teoretické praktické znalosti poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem, c) pracovní technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje příčiny rizik, které souvisí činností elektrickém zařízení příslušného druhu napětí, kterou zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit, a d) další zásadní skutečnosti informace mající do- pad bezpečnost práce provozu při činnos- tech elektrickém zařízení. (4) Předseda komise a) připravuje, vede vyhodnocuje zkoušku podle odstavce 2, b) pořizuje zkoušce podle odstavce protokol, který obsahuje informace průběhu obsahu zkoušky, vyhodnocení zkoušky podpisy všech členů zkušební komise zkoušené osoby; vzor protokolu uveden příloze tomuto nařízení, c) zajistí uchování protokolu zkoušce odborné způsobilosti výkonu činností elektrotechnice po dobu nejméně let nejdéle dobu let u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, níž zkouška skládá, a d) vystavuje jménem právnické osoby nebo pod- nikající fyzické osoby, níž zkouška skládá, doklad úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti výkonu činností elektrotech- nice., předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon 111/1998 Sb. b), a b) ústního pohovoru zaměřeného výsledek tes- tu, případné chyby učiněné testu, otázky za- měřené odbornou problematiku podle roz- sahu zaměření zkoušené osoby, otázky tý- kající postupů pokynů dalších zásadních skutečností informací uvedených odstavci 1 písm