Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 20 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(3) Zkušební technik zpracovává písemný tech- nologický postup zkoušky nebo záznam zkoušce v souladu právními ostatními předpisy zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci. základě výsledku zkoušky může doporučit zkoušené vyhrazené plynové zaří- zení uvedení provozu. (3) Revizní technik zpracovává nebo ověřuje a potvrzuje svým podpisem písemný technologický postup revize nebo zkoušky rozsahu svého osvěd- čení odborné způsobilosti činnostem vyhra- zených plynových zařízeních podle zákona. Revizní technik vyhoto- vuje zprávu revizi nebo záznam zkoušce. Tuto evidenci po- vinna uchovávat nejméně dobu let. (2) Revizní technik samostatně provádí montáž za účelem provedení zkoušek měření zařízení pro rozvod plynů 0,05 baru včetně spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než kW. (2) Zkušební technik provádí samostatně zkoušky nebo montáž vyhrazeného plynového za- řízení účelem provedení tlakových zkoušek na zařízení pro rozvod plynů 0,05 baru včetně dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním jednotli- vými tepelnými výkony nižšími než kW; ostat- ních zařízení jiných skupin provádění vyhodno- cování tlakových zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí odborné způsobi- losti souladu požadavky výrobců těchto zařízení, zejména zkoušky hořáků spotřebičů, kompresorů, regulačních zařízení, nebo požadavky právních a ostatních předpisů zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci. § 10 Činnosti zajišťované zkušebním technikem (1) Zkušební technik smí provádět vyhodno- covat zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení odborné způsobilosti k činnostem vyhrazených technických zařízeních podle zákona, řádně souladu právními a ostatními předpisy zajištění bezpečnosti ochra- ny zdraví při práci.8 Činnosti zajišťované revizním technikem (1) Revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových za- řízení rozsahu svého osvědčení odborné způso- bilosti činnostem vyhrazených technických za- řízeních podle zákona, řádně souladu práv- ními ostatními předpisy zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. § 9 Vedení evidence zkouškách revizích (1) Právnická podnikající fyzická osoba oprávněná montáži, opravám, revizím nebo zkouš- kám vyhrazeného plynového zařízení, nikoli pro vlastní potřebu, povinna vést evidenci prove- dených zkouškách revizích. (2) Absolvování zaškolení týká opakova- ných zkoušek odborné způsobilosti, včetně prodlou- žení doby platnosti osvědčení odborné způsobi- losti činnostem vyhrazených plynových zaříze- ních. (2) Evidence podle odstavce obsahuje a) pořadové číslo zprávy revizi nebo zkoušce, popřípadě záznamu zkoušce, b) datum vystavení výše uvedených dokumentů, c) označení skupiny umístění posuzovaného vy- hrazeného plynového zařízení, d) kopie dokumentů souvisejících zkouškou nebo revizí. § 11 Požadavky odbornou způsobilost fyzických osob pro montáže opravy (1) Osobou odborně způsobilou samostat- nému provádění montáží oprav vyhrazených ply- nových zařízení fyzická osoba splňující odbornou praxi vzdělání podle přílohy tomuto nařízení, která držitelem osvědčení odborné způsobilosti k montáži opravám absolvovala zaškolení roz- sahu stanoveném právními ostatními předpisy za- jištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci ohle- dem charakter práce. (3) Absolvování zaškolení případě opakova- ných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit systé- mem průběžného vzdělávání rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaného přísluš- Sbírka zákonů 191 2022 Strana 2340 Částka 89 . (4) Revizní technik navrhuje základě vý- sledku revize opatření odstranění zjištěných nedo- statků, včetně termínu odstranění, také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu případě, zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí