Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 20 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(3) Revizní technik zpracovává nebo ověřuje a potvrzuje svým podpisem písemný technologický postup revize nebo zkoušky rozsahu svého osvěd- čení odborné způsobilosti činnostem vyhra- zených plynových zařízeních podle zákona. Revizní technik vyhoto- vuje zprávu revizi nebo záznam zkoušce. (2) Evidence podle odstavce obsahuje a) pořadové číslo zprávy revizi nebo zkoušce, popřípadě záznamu zkoušce, b) datum vystavení výše uvedených dokumentů, c) označení skupiny umístění posuzovaného vy- hrazeného plynového zařízení, d) kopie dokumentů souvisejících zkouškou nebo revizí. § 11 Požadavky odbornou způsobilost fyzických osob pro montáže opravy (1) Osobou odborně způsobilou samostat- nému provádění montáží oprav vyhrazených ply- nových zařízení fyzická osoba splňující odbornou praxi vzdělání podle přílohy tomuto nařízení, která držitelem osvědčení odborné způsobilosti k montáži opravám absolvovala zaškolení roz- sahu stanoveném právními ostatními předpisy za- jištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci ohle- dem charakter práce. (2) Revizní technik samostatně provádí montáž za účelem provedení zkoušek měření zařízení pro rozvod plynů 0,05 baru včetně spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než kW. (3) Absolvování zaškolení případě opakova- ných zkoušek odborné způsobilosti lze splnit systé- mem průběžného vzdělávání rámci odborného plynárenského vzdělávání, organizovaného přísluš- Sbírka zákonů 191 2022 Strana 2340 Částka 89 . (2) Zkušební technik provádí samostatně zkoušky nebo montáž vyhrazeného plynového za- řízení účelem provedení tlakových zkoušek na zařízení pro rozvod plynů 0,05 baru včetně dále u zařízení pro spotřebu plynů spalováním jednotli- vými tepelnými výkony nižšími než kW; ostat- ních zařízení jiných skupin provádění vyhodno- cování tlakových zkoušek zkušebním technikem podmíněno dosažením znalostí odborné způsobi- losti souladu požadavky výrobců těchto zařízení, zejména zkoušky hořáků spotřebičů, kompresorů, regulačních zařízení, nebo požadavky právních a ostatních předpisů zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci. (2) Absolvování zaškolení týká opakova- ných zkoušek odborné způsobilosti, včetně prodlou- žení doby platnosti osvědčení odborné způsobi- losti činnostem vyhrazených plynových zaříze- ních. § 10 Činnosti zajišťované zkušebním technikem (1) Zkušební technik smí provádět vyhodno- covat zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení odborné způsobilosti k činnostem vyhrazených technických zařízeních podle zákona, řádně souladu právními a ostatními předpisy zajištění bezpečnosti ochra- ny zdraví při práci. základě výsledku zkoušky může doporučit zkoušené vyhrazené plynové zaří- zení uvedení provozu. (4) Revizní technik navrhuje základě vý- sledku revize opatření odstranění zjištěných nedo- statků, včetně termínu odstranění, také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu případě, zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí.8 Činnosti zajišťované revizním technikem (1) Revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových za- řízení rozsahu svého osvědčení odborné způso- bilosti činnostem vyhrazených technických za- řízeních podle zákona, řádně souladu práv- ními ostatními předpisy zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto evidenci po- vinna uchovávat nejméně dobu let. (3) Zkušební technik zpracovává písemný tech- nologický postup zkoušky nebo záznam zkoušce v souladu právními ostatními předpisy zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci. § 9 Vedení evidence zkouškách revizích (1) Právnická podnikající fyzická osoba oprávněná montáži, opravám, revizím nebo zkouš- kám vyhrazeného plynového zařízení, nikoli pro vlastní potřebu, povinna vést evidenci prove- dených zkouškách revizích