Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 60 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení rozumí a) podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, při kterém dojde zásadním změnám, které odstraní zjiš- těná provozní rizika nebo nahradí stávající ne- vyhovující části, změně technických para- metrů charakteristik nebo bezpečnostních pa- rametrů zařízení, b) uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu okamžik, kdy nové nebo vyhrazené zdvihací zařízení, které prošlo podstatnou změ- nou, provedení předepsané ověřovací zkoušky zařízení uznání jeho způsobilosti k trvalému používání bezpečnému provozu, uvedeno provozu; výjimkou výrobků sta- novených posuzování shody podle jiného právního předpisu2 ), c) odbornými úkony prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení prová- dění předepsaných prohlídek, odborných pro- hlídek, kontrol, revizí, zkoušek, odborných zkoušek, ověřovacích zkoušek inspekčních prohlídek zjištění provozních rizik, d) odbornými úkony navrácení vyhrazeného zdvihacího zařízení stavu zajišťujícího bez- pečný provoz soubor činností, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik prove- dením podstatné změny vyhrazeného zdviha- cího zařízení, e) zkouškou opravě zkouška ověřující funkč- nost, spolehlivost bezpečnost vyhrazeného zdvihacího zařízení provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí nebo zkouškou, f) ověřovací zkouškou zkouška vykonaná roz- sahu stanoveném souladu právními ostat- ními předpisy zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, popřípadě též technickými Sbírka zákonů 193 2022 Strana 2380 Částka 89 1 ) Směrnice Evropského parlamentu Rady 2009/104/ES dne 16. . směrnice 89/391/EHS). odst. 2 ) Zákon 90/2016 Sb. a), h) zákona 250/2021 Sb., posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání trh, znění pozdějších předpisů. září 2009 minimálních požadavcích bez- pečnost ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. června 2022 o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních požadavcích zajištění jejich bezpečnosti Vláda nařizuje podle písm., bezpečnosti práce souvis- losti provozem vyhrazených technických zařízení a změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“): § 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 ) stanoví a) vyhrazená technická zdvihací zařízení (dále jen „vyhrazená zdvihací zařízení“), která předsta- vují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, jejich zařazení do tříd, b) požadavky kladené bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky provozní dokumentaci vyhra- zených zdvihacích zařízení a c) požadavky kladené způsobilost právnických osob, odbornou způsobilost podnikajících fy- zických osob provozujících vyhrazená zdvihací zařízení případnou odbornou způsobilost jejich zaměstnanců způsobilost dalších práv- nických osob odborně způsobilých fyzických osob, které vykonávají činnosti vyhrazených zdvihacích zařízeních včetně způsobu prověřo- vání jejich odborné způsobilosti činnostem na těchto zařízeních.193 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22