Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 40 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(3) Provozovatel vyhrazeného tlakového zaří- zení provede opatření nezbytná zajištění toho, aby celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno stavu splňujícím požadavky tohoto nařízení, zajistí odborně způsobilou obsluhu, neprodleně odstraňuje závady provádí opatření, aby předešlo ohrožení života, zdraví bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí podle pří- lohy tomuto nařízení. Provozovatel může určit více odpovědných osob za provoz stanovenými povinnostmi vztahu k jednotlivým druhům rozsahu vyhrazených tla- kových zařízení. Sbírka zákonů 192 2022 Strana 2360 Částka 89 . Před uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu re- vizí zkoušek zpracuje nový rozpis tak, aby v době skončení platnosti stávajícího rozpisu mohl okamžitě vstoupit platnost. § 8 Uvedení provozu provoz vyhrazených tlakových zařízení (1) Tam, kde nelze plně zajistit, aby vyhrazené tlakové zařízení mohlo být provozováno bez ohro- žení života, zdraví bezpečnosti osob škody na majetku nebo životním prostředí, učiní provozovatel opatření minimalizaci těchto rizik. (3) Rozpis revizí zkoušek podle odstavce 2 písm. písemně stanoví provozovatel vyhra- zeného tlakového zařízení plánu revizí zkoušek s přihlédnutím podmínkám uvedeným do- kumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zaří- zení, provozní tekutině provozním podmínkám.hlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou tlaková nádoba navržena. (2) Aniž byl dotčen odstavec mohou být uváděna provozu provozována vyhrazená tla- ková zařízení, která splňují požadavky a) ustanovení jiných právních předpisů, které na ně vztahují nebo vztahovaly před na- bytím účinnosti tohoto nařízení, b) uvedené příloze nebo tomuto nařízení, pokud nevztahují jiné právní předpisy nebo vztahují jen částečně. § 9 Revize zkoušky (1) Splnění požadavků podle ověřuje a) stavební zkouškou, b) tlakovou zkouškou, c) první zkouškou. tomuto nařízení, pokud tak nestanoví jiný právní předpis. Odlišný způsob provedení odlišné lhůty revizí zkoušek, které nejsou uvedeny prů- vodní technické dokumentaci výrobce, právních a ostatních předpisech zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povoluje pověřená orga- nizace odborným stanoviskem podle zákona. Provozovatel odpovídá seznámení osoby odpovědné podle věty první požadavky právních ostatních předpisů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení. (4) Osobu odpovědnou provoz vyhrazeného tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením do provozu. Při jejím uložení zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena ohle- dem dilataci nádoby. (3) Tlaková nádoba může být umístěna jen na patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen základech nebo podlahách, které jsou dimen- zovány pro zatížení při tlakové zkoušce. Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené příloze č. (2) Splnění požadavků podle ověřuje a) výchozí revizí, b) provozní revizí, c) vnitřní revizí, d) zkouškou těsnosti, e) tlakovou zkouškou, f) periodickou zkouškou, g) mimořádnou revizí nebo zkouškou podle pís- men f). Tlakovou nádobu nutné uzemnit ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou zemině nutné také chránit před účinky bludných proudů. (4) Při přepravě nesmí být tlaková nádoba pod tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruo- vána vybavena. Pokud není zapuštěna zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby k byl umožněn bezpečný přístup, především její bezpečnostní výstroji