Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 39 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
třídy. třídy nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, obje- mem větším než litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) ba- rech objemu (V) litrech přesahujícím 100, s výjimkou třídy podle písmene a). třídy, b) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad t/h 115 t/h včetně nebo horko- vodní kotle tepelným výkonem nad MW, které jsou zařazeny II., vnitrozemské plavbě, znění pozdějších předpisů. třídy, d) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem 5,8 včetně všech- ny ostatní kotle kapalinové, které jsou zařazeny do IV., Úmluvě mezinárodní železniční přepravě (COTIF), znění pozdějších předpisů. § 5 Zařazení vyhrazených tlakových zařízení (1) Parní kapalinové kotle objemem větším než litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyš- šího pracovního tlaku označení (PS) barech ob- jemu označení (V) litrech přesahující 100 za- řazují tříd na a) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h, které jsou zařazeny do I. (2) Tlakové nádoby člení tříd podle nej- vyššího pracovního tlaku (PS) barech podle bez- pečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) barech objemu (V) litrech, na a) tlakové nádoby zařazené třídy nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar záro- veň objemem větším než 000 litrů, b) tlakové nádoby zařazené II. . (2) Při umístění tlakové nádoby nutno do- držet požadavky právních ostatních předpisů za- jištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci zo- Sbírka zákonů 192 2022 Částka Strana 2359 9 ) Zákon 114/1995 Sb. Nařízení vlády 208/2011 Sb. (2) Výrobce nebo dodavatel poskytnou provo- zovateli vyhrazeného tlakového zařízení informace, které umožní posoudit obvyklé nebo předvída- telné nebezpečí spojené provozováním užíváním vyhrazeného tlakového zařízení. § 6 Montáž opravy (1) Právnická osoba podnikající fyzická osoba s oprávněním montáži opravám vyhrazených tla- kových zařízení vyhledává vyhodnocuje nebezpečí, která důvodu tlaku přicházejí vyhrazených tla- kových zařízení úvahu, činí opatření nezbytná k zajištění toho, aby vyhrazené tlakové zařízení, na kterém byla prováděna činnost rozsahu oprávnění, splňovalo požadavky právních ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, které vztahují, aby bylo vhodné účelu nebo činnosti, pro které být používáno, mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví bez- pečnosti osob škody majetku nebo životním prostředí. (3) Součástí vyhrazených tlakových zařízení je jejich bezpečnostní tlaková výstroj., technických požadavcích přepravitelná tlaková zařízení. třídy, c) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad t/h t/h včetně nebo horko- vodní kotle tepelným výkonem nad 5,8 MW do včetně, které jsou zařazeny do III. § 7 Požadavky umístění vyhrazených tlakových zařízení (1) Kotel určený pro instalaci stavebním ob- jektu umísťuje zvlášť tomu účelu určené míst- nosti účinným větráním vybavené funkčním osvět- lením.nebezpečného zboží moři jiné právní před- pisy9 ), t) otopná tělesa potrubí teplovodních otopných systémů, u) nádoby určené jímání kapalin, nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar tep- lotou 110 °C, v) tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou podle skupiny bez ohledu tlak, po- kud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar, w) nádoby plyny tlakovém objemu maximálně 0,22 litru. Příloha vyhlášce 8/1985 Sb