Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 39 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(3) Součástí vyhrazených tlakových zařízení je jejich bezpečnostní tlaková výstroj. (2) Při umístění tlakové nádoby nutno do- držet požadavky právních ostatních předpisů za- jištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci zo- Sbírka zákonů 192 2022 Částka Strana 2359 9 ) Zákon 114/1995 Sb. (2) Výrobce nebo dodavatel poskytnou provo- zovateli vyhrazeného tlakového zařízení informace, které umožní posoudit obvyklé nebo předvída- telné nebezpečí spojené provozováním užíváním vyhrazeného tlakového zařízení. třídy nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, obje- mem větším než litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) ba- rech objemu (V) litrech přesahujícím 100, s výjimkou třídy podle písmene a). třídy, b) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad t/h 115 t/h včetně nebo horko- vodní kotle tepelným výkonem nad MW, které jsou zařazeny II., technických požadavcích přepravitelná tlaková zařízení.nebezpečného zboží moři jiné právní před- pisy9 ), t) otopná tělesa potrubí teplovodních otopných systémů, u) nádoby určené jímání kapalin, nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar tep- lotou 110 °C, v) tlaková zařízení obsahující kapalinu zařazenou podle skupiny bez ohledu tlak, po- kud její nejvyšší pracovní teplota nepřekročí teplotu jejího bodu varu při tlaku 0,5 bar, w) nádoby plyny tlakovém objemu maximálně 0,22 litru. § 5 Zařazení vyhrazených tlakových zařízení (1) Parní kapalinové kotle objemem větším než litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyš- šího pracovního tlaku označení (PS) barech ob- jemu označení (V) litrech přesahující 100 za- řazují tříd na a) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h, které jsou zařazeny do I. třídy. § 7 Požadavky umístění vyhrazených tlakových zařízení (1) Kotel určený pro instalaci stavebním ob- jektu umísťuje zvlášť tomu účelu určené míst- nosti účinným větráním vybavené funkčním osvět- lením. Nařízení vlády 208/2011 Sb. třídy, c) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry nad t/h t/h včetně nebo horko- vodní kotle tepelným výkonem nad 5,8 MW do včetně, které jsou zařazeny do III. . § 6 Montáž opravy (1) Právnická osoba podnikající fyzická osoba s oprávněním montáži opravám vyhrazených tla- kových zařízení vyhledává vyhodnocuje nebezpečí, která důvodu tlaku přicházejí vyhrazených tla- kových zařízení úvahu, činí opatření nezbytná k zajištění toho, aby vyhrazené tlakové zařízení, na kterém byla prováděna činnost rozsahu oprávnění, splňovalo požadavky právních ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, které vztahují, aby bylo vhodné účelu nebo činnosti, pro které být používáno, mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví bez- pečnosti osob škody majetku nebo životním prostředí., vnitrozemské plavbě, znění pozdějších předpisů. (2) Tlakové nádoby člení tříd podle nej- vyššího pracovního tlaku (PS) barech podle bez- pečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) barech objemu (V) litrech, na a) tlakové nádoby zařazené třídy nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar záro- veň objemem větším než 000 litrů, b) tlakové nádoby zařazené II., Úmluvě mezinárodní železniční přepravě (COTIF), znění pozdějších předpisů. třídy, d) parní kotle jmenovitým množstvím vyráběné páry t/h včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem 5,8 včetně všech- ny ostatní kotle kapalinové, které jsou zařazeny do IV. Příloha vyhlášce 8/1985 Sb