Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 41 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Sbírka zákonů 192 2022 Částka Strana 2361 . § 11 První zkouška Nádoby plyny opravě podrobují první zkoušce. (5) Revize provádí vyhodnocuje zkoušky řídí vyhodnocuje revizní technik. (8) Revizní technik provádějící nebo řídící vy- hodnocující revize zkoušky zhodnotí míru rizik vyplývající stavu vyhrazeného tlakového zařízení pro jeho další provoz navrhne opatření nezbytná k zajištění toho, aby toto zařízení bylo daném pro- středí vhodné účelu nebo činnosti, pro které má být používáno. Požadavky stavební zkoušku jsou uvedeny přílohách tomuto nařízení. Následné revize zkoušky musí být provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, který byly lhůty stanoveny. ne- plánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých netěsností kotlových trubek parních kapalino- vých kotlů II. třídy řeší opravy následné zkoušky podle přílohy tomuto nařízení. výsledku výchozí revize sepsána revizní zpráva revizním technikem. § 12 Výchozí revize (1) Výchozí revize provádí tlakových nádob kotlů a) nových, b) rekonstruovaných nebo opravených, vyžadují- cích vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě výrobu nových tlakových částí, nebo c) nichž došlo změně použití nebo přemís- tění, výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných. Lhůty následných revizí zkoušek, s výjimkou zkoušek podle odstavce písm. zákona musí být plánovaných oprav ale- spoň dnů předem oznámeny pověřené organizaci podle zákona. 1 písm. § 10 Stavební zkouška Stavební zkouškou ověřuje, zda celkové pro- vedení montáže opravy kotle tlakové nádoby od- povídá požadavkům tohoto nařízení podmínkám právních ostatních předpisů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. § 13 Provozní revize (1) Provozní revizí ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení jeho bezpečnostní tlakové vý- stroje, dodržování podmínek provozu, vedení přede- psané dokumentace podle zajištění obsluhy vyhrazeného tlakového zařízení odborně způsobilou obsluhou podle nebo lhůtách podle pří- lohy tomuto nařízení. Požadavky první zkoušku jsou uvedeny v příloze tomuto nařízení. Lhůty zkoušek podle odstavce 2 písm. (3) Výchozí revizi zajišťuje dodavatel vyhraze- ného tlakového zařízení, pokud není smluvně stano- veno jinak. (2) Výchozí revize, kterou ověřuje stav vy- hrazeného tlakového zařízení, jeho bezpečnostní a tlakové výstroje jeho umístění úplnost průvodní technické dokumentace, provádí před uvedením do provozu.(4) Lhůty pro provedení revizí zkoušek se počítají provedení předchozí revize zkoušky. Úspěšnost těchto zkoušek potvrzuje odborným stanoviskem pověřená organizace. počítají roku výroby vyhrazeného tlakového zařízení. f), se počítají roku uvedení vyhrazeného tlakového za- řízení provozu. (2) Provozní revize provede vždy při prvním uvádění provozu, dnů uvedení do provozu a) kotlů uvedených provozu jejich přemís- tění, pokud nejedná převozné nebo pře- nosné kotle, b) tlakových nádob uvedených provozu, je- jich přemístění, pokud nejedná převozné nebo přenosné nádoby. (7) Případy specifických vyhrazených tlakových zařízení, kdy revize zkoušky vyhrazených tlako- vých zařízení popsané tomto nařízení jsou spojeny s neúměrnými technickými obtížemi nebo jsou tech- nicky neproveditelné, jsou uvedeny právních a ostatních předpisech zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně použití jiných způ- sobů ověřování jejich technického stavu. (6) Zkoušky opravách parních kapalino- vých kotlů tlakových nádob podle odst