Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 42 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 17 Periodická zkouška Každá nádoba plyny podrobuje perio- dické zkoušce. Způsob, rozsah lhůty periodické zkoušky jsou určeny právních předpisech pro pře- pravu nebezpečných věcí. písm. (2) Zkouška těsnosti provede vždy ote- vření tlakového celku před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení provozu, pokud byla prová- děna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku. f), vyhotoví tomto úkonu reviz- ní zprávu. písm. Provádí-li před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení pro- vozu tlaková zkouška, nemusí zkouška těsnosti provádět.14 Vnitřní revize (1) Vnitřní revizí ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení vnitřní vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno lhůtách podle přílohy tomuto nařízení., službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, znění pozdějších předpisů. § 16 Tlaková zkouška (1) Tlakovou zkouškou ověřuje pevnost těs- nost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním tlaku montáži opravě tlakového celku podle příloh tomuto nařízení, přemístění, v případech stanovených výrobcem právními a ostatními předpisy zajištění bezpečnosti ochra- ny zdraví při práci nebo stanovených lhůtách při provozu podle přílohy tomuto nařízení. § 15 Zkouška těsnosti (1) Zkouškou těsnosti ověřuje těsnost vyhra- zeného tlakového zařízení bezpečnostní tlakové výstroje při provozním tlaku. (2) Vnitřní revize provede vždy a) byl-li kotel mimo provoz dobu delší než 1 rok tlaková nádoba dobu delší než 3 roky, b) jakékoliv mimořádné události, která způso- bila nebo mohla způsobit poškození tlakového celku kotle nebo tlakové nádoby. 9 odst. (2) Tlaková zkouška provádí kapalinou za- řazenou skupiny 2. Obsahuje-li nádoba tekutiny zařazené do skupiny provede zkouška těsnosti přírubových spojů. § 18 Revizní zpráva (1) Osoba, která prováděla vyhodnotila revize nebo řídila vyhodnotila zkoušky vyhrazeného tla- kového zařízení podle odst. (2) Každá revizní zpráva obsahuje a) jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, případně identifikační číslo fyzické osoby, která revido- vané vyhrazené tlakové zařízení provozuje nebo bude provozovat, b) popis vymezení rozsahu revidovaného vyhra- zeného tlakového zařízení, c) jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis evi- denční číslo osvědčení odborné způsobilosti k činnostem vyhrazených technických zaří- zeních revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem10 ), d) určení druhu revize nebo zkoušky; revize nebo zkouška pravidelná nebo mimořádná, e) data zahájení ukončení revize nebo zkoušky, datum vypracování předání revizní zprávy, f) soupis použitých měřicích přístrojů, g) seznam informací použitých provedení revize nebo zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech, h) soupis provedených úkonů spočívajících pro- hlídce, měřeních zkouškách, i) naměřené hodnoty, pokud jimi dokladováno ohrožení života, zdraví bezpečnosti osob, ma- jetku, životního prostředí nebo pokud jsou po- Sbírka zákonů 192 2022 Strana 2362 Částka 89 10 ) Zákon 297/2016 Sb.