Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 82 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, r. Předseda vlády: prof. Vzor tohoto potvrzení uveden příloze to- muto nařízení.M. § 10 Přechodné ustanovení Osvědčení odborné způsobilosti elektro- technice vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považují doklad odborné způsobi- losti podle tohoto nařízení, přičemž a) pracovník znalý pracovník znalý pro samo- statnou činnost považován elektrotechnika podle tohoto nařízení a b) pracovník pro řízení činnosti, pro řízení čin- nosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu považován vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.D. PhDr. § 11 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem čer- vence 2022. Jurečka r. Místopředseda vlády ministr práce sociálních věcí: Ing. Sbírka zákonů 194 2022 Strana 2402 Částka 89 . Fiala, Ph., LL.právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby