Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 79 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(4) Zaškolení rozsah zkoušky odborné způ- sobilosti výkonu činností elektrotechnice odpo- vídá rozsahu požadované odborné způsobilosti vy- konávaným činnostem. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení čin- ností, řízení provozu projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autori- zace podle jiného právního předpisu5 ). (5) Rozsah odborné způsobilosti podle od- stavce stanovuje podle a) rozsahu napětí 1. Rozsah zkoušky od- borné způsobilosti výkonu činností elektro- technice doklad úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti výkonu činností elektro- technice tomto případě omezen činnosti do střídavého napětí nebo 1,5 stejno- směrného napětí objektech bez nebezpečí výbu- chu. (6) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu sku- tečně prováděných činností. b); odpovědná osoba vystaví pí- semný doklad podle vzoru uvedeného příloze č. (7) Odpovědná osoba základě rizik pro konkrétní činnosti elektrickém zařízení opráv- něna stanovit, pro daný typ činnosti možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle písm. a), splňuje požadavek minimální délky od- borné praxe podle odstavce zaškolení složila zkoušku odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice stanoveném rozsahu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. . § 7 Vedoucí elektrotechnik (1) Vedoucím elektrotechnikem může být pou- ze osoba, která odbornou kvalifikaci podle 2 písm. (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané elektrických zařízeních podle jejich rozsahu druhu výkonu činnosti vedoucího elek- trotechnika činí Sbírka zákonů 194 2022 Částka Strana 2399 5 ) Zákon 360/1992 Sb.provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny držitele licence distribuci elektřiny může provést tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení., výkonu povolání autorizovaných architektů výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných výstavbě, znění pozdějších předpisů. (8) Osoby, které pro dále stanovený okruh činností považují elektrotechniky podle od- stavce přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci výkonu činností elektro- technice pro osoby znalé, jsou a) pracovníci vědeckých, výzkumných vývojo- vých ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky elektrotech- niky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili zá- věrečnou zkoušku elektrotechniky nebo ja- derné fyziky střední odborné škole, kteří vykonávají experimentální práci vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pra- covištích, pokud složili zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice rozsahu vykonávaných čin- ností, a b) učitelé, kteří používají při výuce školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni jejich znalosti právních ostatních předpisů zajištění bez- pečnosti ochrany zdraví při práci4 ) souvisejí- cích jejich činností byly ověřeny rozsahu stanoveném 9. tomuto nařízení tom, pro daný typ čin- nosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. bez omezení napětí a b) druhu zařízení, jde-li zařízení objektech bez nebezpečí výbuchu nebo nebezpečím výbu- chu. střídavého napětí nebo 1,5 stej- nosměrného napětí, nebo 2