Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 79 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení čin- ností, řízení provozu projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autori- zace podle jiného právního předpisu5 ). Rozsah zkoušky od- borné způsobilosti výkonu činností elektro- technice doklad úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti výkonu činností elektro- technice tomto případě omezen činnosti do střídavého napětí nebo 1,5 stejno- směrného napětí objektech bez nebezpečí výbu- chu. (8) Osoby, které pro dále stanovený okruh činností považují elektrotechniky podle od- stavce přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci výkonu činností elektro- technice pro osoby znalé, jsou a) pracovníci vědeckých, výzkumných vývojo- vých ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky elektrotech- niky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili zá- věrečnou zkoušku elektrotechniky nebo ja- derné fyziky střední odborné škole, kteří vykonávají experimentální práci vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pra- covištích, pokud složili zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice rozsahu vykonávaných čin- ností, a b) učitelé, kteří používají při výuce školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni jejich znalosti právních ostatních předpisů zajištění bez- pečnosti ochrany zdraví při práci4 ) souvisejí- cích jejich činností byly ověřeny rozsahu stanoveném 9. (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané elektrických zařízeních podle jejich rozsahu druhu výkonu činnosti vedoucího elek- trotechnika činí Sbírka zákonů 194 2022 Částka Strana 2399 5 ) Zákon 360/1992 Sb., výkonu povolání autorizovaných architektů výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných výstavbě, znění pozdějších předpisů. bez omezení napětí a b) druhu zařízení, jde-li zařízení objektech bez nebezpečí výbuchu nebo nebezpečím výbu- chu.provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny držitele licence distribuci elektřiny může provést tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení. a), splňuje požadavek minimální délky od- borné praxe podle odstavce zaškolení složila zkoušku odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice stanoveném rozsahu. (6) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu sku- tečně prováděných činností. (4) Zaškolení rozsah zkoušky odborné způ- sobilosti výkonu činností elektrotechnice odpo- vídá rozsahu požadované odborné způsobilosti vy- konávaným činnostem. střídavého napětí nebo 1,5 stej- nosměrného napětí, nebo 2. Vydaný doklad omezuje rozsah činností je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. (7) Odpovědná osoba základě rizik pro konkrétní činnosti elektrickém zařízení opráv- něna stanovit, pro daný typ činnosti možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle písm. b); odpovědná osoba vystaví pí- semný doklad podle vzoru uvedeného příloze č. . (5) Rozsah odborné způsobilosti podle od- stavce stanovuje podle a) rozsahu napětí 1. § 7 Vedoucí elektrotechnik (1) Vedoucím elektrotechnikem může být pou- ze osoba, která odbornou kvalifikaci podle 2 písm. tomuto nařízení tom, pro daný typ čin- nosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace