Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 78 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
§ 5 Osoba znalá (1) Osobou znalou je a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“), b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „ve- doucí elektrotechnik“) a c) revizní technik. Pro osoby bez elektrotechnické praxe sta- noví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé praxí minimálně roky dobu nej- méně roku. (3) Ověření znalostí zkouškou stanovenou v provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá pro- vádění revizí podle zákona. Osoba po- učená zejména vykonává a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, omezením, může dotý- kat jen těch částí zařízení, které jsou pro ob- sluhu určeny, b) práci podle pokynů elektrických zařízeních malého nízkého napětí bez napětí jejich blízkosti, c) práci dohledem elektrických zařízeních vy- sokého napětí bez napětí jejich blízkosti, d) práci dohledem osoby znalé blízkosti nekry- tých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, bezpečné vzdálenosti od nich, nebo dotyk izolačním krytem chrá- nícím před nahodilým dotykem živou částí, e) práci pod dozorem osoby znalé blízkosti ne- krytých živých částí elektrických zařízení vy- sokého napětí pod napětím, f) práci elektrickém zařízení zvláštních pří- padech, které právnická osoba nebo podni- kající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala vydala zvláštní pracovní postup, kterým byla osoba poučená předem a opakovaně stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena této činnosti; se- známení vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu osobou, která seznámení provedla. ohledem charakter a rozsah činnosti elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat. a), která zaškolení složila zkoušku odborné způsobilosti výkonu činností v elektrotechnice stanoveném rozsahu. (3) poučení ověření znalostí musí být pro- veden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která po- učení ověření provedla. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené pro práce elek- trickém zařízení provozovatele přenosové soustavy Sbírka zákonů 194 2022 Strana 2398 Částka 89 . Elektro- technik vykonává činnosti elektrických zařízeních a jejich blízkosti samostatně výjimkou zvláštních případů vycházejících hodnocení rizik. (4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní ostatní předpisy zajiš- tění bezpečnosti ochrany zdraví při práci4 ) pro činnost elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. (2) Osoba znalá odborně způsobilá vykoná- vat veškeré práce elektrickém zařízení rozsahu vydaného dokladu úspěšném složení zkoušky od- borné způsobilosti výkonu činností elektrotech- nice podle zákona. (2) Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví souladu hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, místním provozním bezpečnostním před- pisem4 ).znalosti ověřeny; osobu poučenou považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky způsobilosti vý- konu činností elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé. (3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává základě zákona revizní technik osvěd- čením odborné způsobilosti činnostem vy- hrazených elektrických zařízeních příslušného roz- sahu pro provádění revizí. (2) Obsah časový rozsah poučení podle od- stavce jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elek- trické zařízení nebo provádí činnosti elektrických zařízeních podle odst. zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení specifikace pracoviště. § 6 Elektrotechnik (1) Elektrotechnik osoba odbornou kvalifi- kací podle písm