Nařízení vlády 190, 191, 192, 193, 194/ 2022 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká národní rada Autor: Česká republika

Strana 77 z 96

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(2) činnost elektrickém zařízení vyžadu- jící odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.profesní kvalifikací kvalifikace získaná podle ji- ného právního předpisu3 ), c) činností elektrickém zařízení jeho blíz- kosti obsluha práce elektrickém zařízení a jeho blízkosti, při které může dojít úrazu elektrickým proudem, d) samostatnou činností elektrickém zařízení a jeho blízkosti činnost, která prováděna na elektrickém zařízení jeho blízkosti bez nezbytnosti dohledu nebo dozoru jiné osoby, e) elektrickým zařízením zařízení silové, sdělo- vací, řídící zvláštní, které své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů systém ochrany před bleskem, přepětím statickou elektřinou, f) odpovědnou osobou pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, jejímž povinno- stem patří zajištění bezpečného provozu elek- trického zařízení stanovení pravidel při vý- konu jednotlivých činností zařízení organi- zaci nebo uspořádání místa výkonu těchto čin- ností. 4 ) 349 odst., znění pozdějších předpisů. mohou být delegovány další osoby. § 3 Požadavky kladené odbornou způsobilost k výkonu činnosti elektrických zařízeních (1) Právnická osoba podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící čin- nosti elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností elektrických zařízeních jejich blízkosti stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby podle zákona se splněním požadavků jejich způsobilost podle § osoby odborně způsobilé výkonu čin- nosti elektrických zařízeních podle zákona se splněním požadavků jejich způsobilost podle 8. (4) Právnická osoba podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící čin- nosti elektrických zařízeních zajistí, aby osoby odborně způsobilé výkonu činnosti elektric- kých zařízeních podle byly pravidelně školeny právních ostatních předpisech zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci4 ) vztahujících se výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, souladu vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. (5) Právnická osoba podnikající fyzická osoba ve spolupráci příslušným školským zařízením za- jistí, aby žáci studenti elektrotechnických oborů v rámci praktické výuky před zahájením činností na elektrických zařízeních jejich blízkosti splnili požadavky osoby poučené podle tohoto nařízení a prováděli elektrických zařízeních jejich blíz- kosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich po- stupně nabývaným odborným znalostem, vždy pod vedením určené osoby odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti. . zákoníku práce. (3) Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činností elektrických zařízeních jejich blízkosti stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé dané činnosti elektric- kém zařízení podle Některé činností od- povědné osoby uvedených písm. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis uvedený větě první zpracován, za- jistí školení odborně způsobilých osob rozsahu požadovaném větě první nejméně jednou ročně. § 4 Osoba poučená (1) Osoba poučená odborně způsobilá osoba podle zákona, která byla rozsahu své činnosti školena právních ostatních předpisech zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci4 ) pro činnost na elektrických zařízeních jejich blízkosti, dále byla školena oblasti možných zdrojů příčin rizik na elektrických zařízeních jejich blízkosti, upo- zorněna možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem byly tyto Sbírka zákonů 194 2022 Částka Strana 2397 3 ) zákona 179/2006 Sb