Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 5 z 438Poznámky redaktora
Výrobci musejí provést dokumentovat všechny odpovídající zkoušky. In- stalační kanály OBO jsou mimoto testovány certifikovány ex- terních zkušebnách Souvislá ochranná opatření Při přerušení kanálu prostupech stěnou nutno zajistit kontinuitu ochranných opatření před nebez- pečným dotykem, neboť kanál v tomto případě představuje cizí vo- divou součást, která prochází více místnostmi různých částech bu- dovy. Rozdílné způsoby instalace ev- ropských normách Evropská norma 50085-1 zo- hledňuje různé způsoby instalace používané jednotlivých zemích Evropské unie. Pro výrobu kabelových kanálů platí EN 50085-1 stejně jako EN 50085-2-1, pro instalaci a montážní předpisy ČSN 2000- 4-41 -5-54 (Ochranné opatření proti nebezpečnému dotyku). U hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů zajišťuje propojení spodních dílů spojka. Zatímco dříve byly pro systémy instalačních kanálů stanoveny pouze zkoušky vy- rovnání potenciálů, dnes citované normy požadují také zkoušky funk- ce ochranného vodiče. toho důvodu je nutné přijmout odpovídající ochranná opatření. Důležité: Kovové vrchní díly opatřené práškovým la- kem nepatří mezi tzv. Přepážky ocelového plechu automaticky vytvářejí kontaktní pro- pojení. Všechny kovové díly musí být za- hrnuty Mezi požadavky normy 50085- 1 patří, ochranných opatření musí být možné zahrnout všechny kovové komponenty. Propo- jení mezi spodními díly zaručuje kanálová spojka. Při změně systému, například při dodatečných instalacích, důleži- té zajistit zachování ochranných funkcí. Tato stínicí funkce redukuje elektrický smog všeobecně umožňuje dosáhnout lepší ochrany před elektromagnetickým rušením. Tímto způsobem zaručeno za- chování trvalého ochranného spo- jení, bez nutnosti dodatečného propojování. Propojení ochranným vodičem musejí být zhotovena jako trvalá. Vytvoření kontaktu mezi vrchními díly kanálů navzájem kanálem pro vestav- bu přístrojů probíhá samočinně. jsou stano- vena aktuálně platných normách. Tato sku- tečnost souvisí tím, do kanálů jednotlivých zemích smějí ukládat vedení základní izolací. smíšené konstrukce, nepovažují proto za izolované součásti! Proto musejí být zahrnuty ochranných opat- ření.Zahrnutí systémů ukládání vedení kovových instalačních sloupů do ochranných opatření Ustanovení pro ochranná opat- ření Kovové díly umožňující plošný do- tyk nesmějí být ani případě chy- by pod napětím. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 5 Pomůcky pro projektování – všeobecné . U kovových kanálů pro ukládání vedení LKM propojení vrchního a spodního dílu zajištěno samo- činně, bez nutnosti instalace doda- tečného zemnícího vedení. funkce ochranného vo- diče třeba kovové vrchní díly kanálů pro vestavbu přístrojů za- hrnout také hlediska kapacitní vazby možného statického ná- boje