Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 5 z 438Poznámky redaktora
Zatímco dříve byly pro systémy instalačních kanálů stanoveny pouze zkoušky vy- rovnání potenciálů, dnes citované normy požadují také zkoušky funk- ce ochranného vodiče. Vytvoření kontaktu mezi vrchními díly kanálů navzájem kanálem pro vestav- bu přístrojů probíhá samočinně. Pro výrobu kabelových kanálů platí EN 50085-1 stejně jako EN 50085-2-1, pro instalaci a montážní předpisy ČSN 2000- 4-41 -5-54 (Ochranné opatření proti nebezpečnému dotyku). Propo- jení mezi spodními díly zaručuje kanálová spojka. Při změně systému, například při dodatečných instalacích, důleži- té zajistit zachování ochranných funkcí. Tato stínicí funkce redukuje elektrický smog všeobecně umožňuje dosáhnout lepší ochrany před elektromagnetickým rušením. Výrobci musejí provést dokumentovat všechny odpovídající zkoušky. smíšené konstrukce, nepovažují proto za izolované součásti! Proto musejí být zahrnuty ochranných opat- ření. Tato sku- tečnost souvisí tím, do kanálů jednotlivých zemích smějí ukládat vedení základní izolací. Důležité: Kovové vrchní díly opatřené práškovým la- kem nepatří mezi tzv. jsou stano- vena aktuálně platných normách. Rozdílné způsoby instalace ev- ropských normách Evropská norma 50085-1 zo- hledňuje různé způsoby instalace používané jednotlivých zemích Evropské unie. U hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů zajišťuje propojení spodních dílů spojka.Zahrnutí systémů ukládání vedení kovových instalačních sloupů do ochranných opatření Ustanovení pro ochranná opat- ření Kovové díly umožňující plošný do- tyk nesmějí být ani případě chy- by pod napětím. In- stalační kanály OBO jsou mimoto testovány certifikovány ex- terních zkušebnách Souvislá ochranná opatření Při přerušení kanálu prostupech stěnou nutno zajistit kontinuitu ochranných opatření před nebez- pečným dotykem, neboť kanál v tomto případě představuje cizí vo- divou součást, která prochází více místnostmi různých částech bu- dovy. Přepážky ocelového plechu automaticky vytvářejí kontaktní pro- pojení. Tímto způsobem zaručeno za- chování trvalého ochranného spo- jení, bez nutnosti dodatečného propojování. toho důvodu je nutné přijmout odpovídající ochranná opatření. U kovových kanálů pro ukládání vedení LKM propojení vrchního a spodního dílu zajištěno samo- činně, bez nutnosti instalace doda- tečného zemnícího vedení. Všechny kovové díly musí být za- hrnuty Mezi požadavky normy 50085- 1 patří, ochranných opatření musí být možné zahrnout všechny kovové komponenty. funkce ochranného vo- diče třeba kovové vrchní díly kanálů pro vestavbu přístrojů za- hrnout také hlediska kapacitní vazby možného statického ná- boje. Propojení ochranným vodičem musejí být zhotovena jako trvalá. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 5 Pomůcky pro projektování – všeobecné