Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 4 z 438Poznámky redaktora
de LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 4 Pomůcky pro projektování – všeobecné .obo. Tyto materiály průběžně aktua- lizujeme lze stáhnout kdyko- li zdarma našich internetových stránek www. Kromě teo- retických základů součástí také praktická realizace při běžné práci. Popisky, informace výrobcích a výrobkové listy Usnadníme vám život: Rozsáhlým výběrem materiálů, zpracovaných na základě praktických zkušeností, které vám poskytnou účinnou pod- poru již samého počátku, na- příklad při projektování kalkulaci projektu.cz. www.OBO semináře LFS: Informace z první ruky Rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících tématu sys- témů ukládání vedení pomáhá OBO uživatelům odbornými zna- lostmi první ruky. Patří nim: • Popisné texty • Informace výrobcích • Instrukční listy • Výrobkové listy Popisy ochrany před bleskem / zemnění nejvyšší úrovni: OBO výrobce dle požadavků značky kvality RAL GZ642-5, který se zavazuje dodržovat směrnice sdružení RAL. Přitom máte dispo- zici všechny běžné formáty soubo- rů (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). Předávání poznatků završují konkrétní příklady použití výpo- čtů. Výrobky oblasti ochrany před bleskem zemnění lze použít výběrových řízeních dle RAL. Díky pravidelné aktualizaci rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled vý- robcích OBO. Popisné texty internetu Zobrazit můžete přes deset tisíc záznamů oblastí kabelových nosných systémů, spojovacích u- pevňovacích systémů, systémů ochrany před transientními jevy a blesky, systémů ukládání vedení, systémů instalačních přístrojů - podlahových systémů.ausschreiben