Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 438Poznámky redaktora
případě požáru však mohou produkovat agresivní plyny. - nejzazším případě rekonstrukce ani nemusí být možná. Extrémně toxické dioxiny navíc mohou na- tolik poškodit strukturu budovy, bude nezbytné provést nákladnou rekonstrukci jejích částí. • Pojišťovny mnoha veřejných budov vyžadují pou- žití bezhalogenových materiálů. Jako elektricky vodivá látka mů- že zapříčinit zkrat zničení přístrojů. Tyto zplodiny člověka většinou ohrožují mnohem rychleji než plame- ny vysoká teplota.Bezhalogenové systémy ukládání vedení Minimum zplodin hoření koroze, maximum bez- pečnosti. Termín "bez- halogenový" přitom vylučuje veškeré organické slou- čeniny chloru bromu. Z hlediska požární bezpečnosti jsou proto bezpečnou alternativou bezhalogenové instalační materiály. Na čem záleží: • Bezhalogenové materiály snižují případě požáru podíl toxických zplodin hoření. Pou- žití bezhalogenových materiálů předepisuje pro části budov, nichž sdružuje velký počet lidí, stát také sdružení majetkových pojistitelů. Korozivní zplodiny hoření Z PVC uvolňují korozivní chlorovodíkové výpary, které spojení vlhkostí tvoří kyselinu chlorovodí- kovou. Bezhalogenové instalační materiály jsou ne- dílnou součástí každé koncepce požární bezpečnosti. Nedochází vývinu korozivních látek. Kyselina chlorovodíková silně leptavý úči- nek dýchací cesty. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 10 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Například při katastrofických požárech düsseldorfském letišti roce 1996 nebo v Taurském dálničním tunelu roce 1999 hořící plasty výrazně přispěly tvorbě dýmu škodlivých lá- tek. představují nebezpečí pro člověka budovu. Tato vysoce toxická směs může být smrtelná už po několika málo nádeších. Mezi další koro- zivní zplodiny hoření patří kyselina kyanovodíková a čpavek. Tento bezpečnostní aspekt však případě požáru mění nebez- pečnou nevýhodu: při požáru vznikají toxické zplodiny jako oxid uhličitý oxid uhelnatý. • Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO jsou právě veřejných prostorách volbou, na kterou můžete spolehnout. Účelem ochrana osob majetku. Nebezpečné zplodiny hoření plastů Plasty mají vynikající izolační vlastnosti dají se snadno zpracovávat. Silný vývin kouře Ke snižování hořlavosti PVC používají látky za- ložené halogenových sloučeninách, například fluoru, jódu, chloru bromu