Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 438Poznámky redaktora
Jako elektricky vodivá látka mů- že zapříčinit zkrat zničení přístrojů. Extrémně toxické dioxiny navíc mohou na- tolik poškodit strukturu budovy, bude nezbytné provést nákladnou rekonstrukci jejích částí. Tato vysoce toxická směs může být smrtelná už po několika málo nádeších. Nedochází vývinu korozivních látek. Korozivní zplodiny hoření Z PVC uvolňují korozivní chlorovodíkové výpary, které spojení vlhkostí tvoří kyselinu chlorovodí- kovou. Z hlediska požární bezpečnosti jsou proto bezpečnou alternativou bezhalogenové instalační materiály. Pou- žití bezhalogenových materiálů předepisuje pro části budov, nichž sdružuje velký počet lidí, stát také sdružení majetkových pojistitelů. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 10 Pomůcky pro projektování – všeobecné . • Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO jsou právě veřejných prostorách volbou, na kterou můžete spolehnout. Nebezpečné zplodiny hoření plastů Plasty mají vynikající izolační vlastnosti dají se snadno zpracovávat.Bezhalogenové systémy ukládání vedení Minimum zplodin hoření koroze, maximum bez- pečnosti. Účelem ochrana osob majetku. Například při katastrofických požárech düsseldorfském letišti roce 1996 nebo v Taurském dálničním tunelu roce 1999 hořící plasty výrazně přispěly tvorbě dýmu škodlivých lá- tek. Bezhalogenové instalační materiály jsou ne- dílnou součástí každé koncepce požární bezpečnosti. představují nebezpečí pro člověka budovu. případě požáru však mohou produkovat agresivní plyny. Termín "bez- halogenový" přitom vylučuje veškeré organické slou- čeniny chloru bromu. Tento bezpečnostní aspekt však případě požáru mění nebez- pečnou nevýhodu: při požáru vznikají toxické zplodiny jako oxid uhličitý oxid uhelnatý. Tyto zplodiny člověka většinou ohrožují mnohem rychleji než plame- ny vysoká teplota. Na čem záleží: • Bezhalogenové materiály snižují případě požáru podíl toxických zplodin hoření. - nejzazším případě rekonstrukce ani nemusí být možná. Kyselina chlorovodíková silně leptavý úči- nek dýchací cesty. • Pojišťovny mnoha veřejných budov vyžadují pou- žití bezhalogenových materiálů. Silný vývin kouře Ke snižování hořlavosti PVC používají látky za- ložené halogenových sloučeninách, například fluoru, jódu, chloru bromu. Mezi další koro- zivní zplodiny hoření patří kyselina kyanovodíková a čpavek