Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 438Poznámky redaktora
• Pojišťovny mnoha veřejných budov vyžadují pou- žití bezhalogenových materiálů. Extrémně toxické dioxiny navíc mohou na- tolik poškodit strukturu budovy, bude nezbytné provést nákladnou rekonstrukci jejích částí. Nebezpečné zplodiny hoření plastů Plasty mají vynikající izolační vlastnosti dají se snadno zpracovávat. Účelem ochrana osob majetku. Tyto zplodiny člověka většinou ohrožují mnohem rychleji než plame- ny vysoká teplota. případě požáru však mohou produkovat agresivní plyny. Například při katastrofických požárech düsseldorfském letišti roce 1996 nebo v Taurském dálničním tunelu roce 1999 hořící plasty výrazně přispěly tvorbě dýmu škodlivých lá- tek. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 10 Pomůcky pro projektování – všeobecné . - nejzazším případě rekonstrukce ani nemusí být možná. Termín "bez- halogenový" přitom vylučuje veškeré organické slou- čeniny chloru bromu. • Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO jsou právě veřejných prostorách volbou, na kterou můžete spolehnout. Nedochází vývinu korozivních látek. Mezi další koro- zivní zplodiny hoření patří kyselina kyanovodíková a čpavek. Tento bezpečnostní aspekt však případě požáru mění nebez- pečnou nevýhodu: při požáru vznikají toxické zplodiny jako oxid uhličitý oxid uhelnatý. Korozivní zplodiny hoření Z PVC uvolňují korozivní chlorovodíkové výpary, které spojení vlhkostí tvoří kyselinu chlorovodí- kovou. Jako elektricky vodivá látka mů- že zapříčinit zkrat zničení přístrojů. Bezhalogenové instalační materiály jsou ne- dílnou součástí každé koncepce požární bezpečnosti. Na čem záleží: • Bezhalogenové materiály snižují případě požáru podíl toxických zplodin hoření. Pou- žití bezhalogenových materiálů předepisuje pro části budov, nichž sdružuje velký počet lidí, stát také sdružení majetkových pojistitelů. Kyselina chlorovodíková silně leptavý úči- nek dýchací cesty. Z hlediska požární bezpečnosti jsou proto bezpečnou alternativou bezhalogenové instalační materiály. Tato vysoce toxická směs může být smrtelná už po několika málo nádeších.Bezhalogenové systémy ukládání vedení Minimum zplodin hoření koroze, maximum bez- pečnosti. představují nebezpečí pro člověka budovu. Silný vývin kouře Ke snižování hořlavosti PVC používají látky za- ložené halogenových sloučeninách, například fluoru, jódu, chloru bromu