Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 438Poznámky redaktora
Z hlediska požární bezpečnosti jsou proto bezpečnou alternativou bezhalogenové instalační materiály. Silný vývin kouře Ke snižování hořlavosti PVC používají látky za- ložené halogenových sloučeninách, například fluoru, jódu, chloru bromu. Bezhalogenové instalační materiály jsou ne- dílnou součástí každé koncepce požární bezpečnosti. Například při katastrofických požárech düsseldorfském letišti roce 1996 nebo v Taurském dálničním tunelu roce 1999 hořící plasty výrazně přispěly tvorbě dýmu škodlivých lá- tek. Účelem ochrana osob majetku. Termín "bez- halogenový" přitom vylučuje veškeré organické slou- čeniny chloru bromu. Korozivní zplodiny hoření Z PVC uvolňují korozivní chlorovodíkové výpary, které spojení vlhkostí tvoří kyselinu chlorovodí- kovou. Extrémně toxické dioxiny navíc mohou na- tolik poškodit strukturu budovy, bude nezbytné provést nákladnou rekonstrukci jejích částí. Mezi další koro- zivní zplodiny hoření patří kyselina kyanovodíková a čpavek. Pou- žití bezhalogenových materiálů předepisuje pro části budov, nichž sdružuje velký počet lidí, stát také sdružení majetkových pojistitelů. - nejzazším případě rekonstrukce ani nemusí být možná. • Pojišťovny mnoha veřejných budov vyžadují pou- žití bezhalogenových materiálů. Tato vysoce toxická směs může být smrtelná už po několika málo nádeších.Bezhalogenové systémy ukládání vedení Minimum zplodin hoření koroze, maximum bez- pečnosti. Nedochází vývinu korozivních látek. Na čem záleží: • Bezhalogenové materiály snižují případě požáru podíl toxických zplodin hoření. Jako elektricky vodivá látka mů- že zapříčinit zkrat zničení přístrojů. představují nebezpečí pro člověka budovu. případě požáru však mohou produkovat agresivní plyny. Tento bezpečnostní aspekt však případě požáru mění nebez- pečnou nevýhodu: při požáru vznikají toxické zplodiny jako oxid uhličitý oxid uhelnatý. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 10 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Tyto zplodiny člověka většinou ohrožují mnohem rychleji než plame- ny vysoká teplota. Nebezpečné zplodiny hoření plastů Plasty mají vynikající izolační vlastnosti dají se snadno zpracovávat. Kyselina chlorovodíková silně leptavý úči- nek dýchací cesty. • Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO jsou právě veřejných prostorách volbou, na kterou můžete spolehnout