Síťové armatury vn a vvn

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

âásteãnû izolované stfiedonapûÈové systémy jsou alternatívou k hol˘m voln˘m vedením a vykazují fiadu podstatn˘ch v˘hod oproti nim. Izolovaná stfiedonapûÈová volná vedení jako tfiífázov˘ systém na základû samostatn˘ch vodiãÛ se zaãínají pouÏívat ve vût‰í mífie nejsou v‰ak Ïádn˘m plnoizolovan˘m systémem, nabízejí jen ochranu proti náhodn˘m dotykÛm.


Jak získat tento dokument?