Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Solid Team s.r.o.

A P C B Kritéria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů Solid Team s.r.o. (2009)

21. odborný seminář, Dlouhé Stráně, 21.4.2009 Požadavky: bezpečnost před úrazem – včasné odpojení poruchy ochrana proti přetížení – tepelné přetížení ochrana proti zkratu – účinky zkrat. proudů selektivita - provozní spolehlivost kaskádování - optimalizace ...

A P C B Vývoj norem a předpisů v oblasti osvětlování železničních prostranství Solid Team s.r.o. (2009)

Dlouhé Stráně 2009 - Za bývalých ČSD pro osvětlování železničních prostranství byly podstatné následující: 1. ČSN 36 0061 z roku 1991 – norma pro navrhování (projektování), stavbu, rekonstrukce a údržbu osvětlovacích zařízení venkovních železničních prostranství (vč. nástupišť i krytých, schodišť a podchodů k nástupištím) celostátních drah a ...

A P C B Sborník přednášek 37. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2008)

Legislativní změny v oblasti vyhrazených technických zařízeni. Změny právníchpředpisů BOZP. Výsledky kontrol SOD. Odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann, Ostrava Elektrotechnická normalizace v roce 2008. Nové a připravované ČSN Ing. Vincent Csirik, ČNI Praha Požadavky na údržbu el. zařízení dle nových právních předpisů a ČSN. Stanovisko k návrhu právního předpisu - vyhrazená technická zařízení Jiří Hemerka dt, SET Olomouc Návrh nové strategie odborného vzdělání. Stanovisko Hospodářské komory Olomouc Ing. Jaroslav Havelka, OHK Olomouc Ochrana před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305- realizace v praxi (TNI) Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÔHNE GmbH + Co. KG. Nové poznatky při měření elektrických veličinv rámci údržby a revizí ...

A P C B Litomyšl - Měření elektrických veličin Solid Team s.r.o. (2008)

malé zopakování teorie- proudové chrániče- impedance smyčky- zemní odpory atd.............- poznatky z měření- vyhodnocení v praxi

A P C B Energetika - aktuality 2008 Solid Team s.r.o. (2008)

Podklady k přednášce ...

A P C B Sborník přednášek 35. Konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2007)

Kongresový sál SIDIA OlomoucŘíjen 2007 Nové požadavky na pravidelné a mimořádné revize elektrického zařízení Jiří Hemerka d t , SET Olomouc Nová ČSN 33 2000 -7 - 704 ed.2 : Elektrická instalace nízkého napětí -Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích Nová ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 - Elektrická instalace nízkého napětí -Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -Omezené vodivé prostory TNI Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140:1986 Příprava revize ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody ...

A P C B Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu – trakční měnírny MHD Solid Team s.r.o. (2007)

Trakční měnírny drah městské hromadné dopravy osob patří mezi určená technická zařízení, konkrétně UTZ/E. Podmínky provozu UTZ stanoví „Řád určených technických zařízení“ (Vyhl. MD č.100/95 Sb. v platném znění). Při provozování drah a drážní dopravy lze provozovat UTZ při splnění podmínek provozní způsobilosti: - provádění revizí a prohlídek a zkoušek v provozu ve stanovených lhůtách ...

A P C B NOVÉ POŽADAVKY NA PRAVIDELNÉ A MIMOŘÁDNÉ REVIZ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ Solid Team s.r.o. (2007)

V návaznosti na předchozí přednášky zaměřené na téma výchozí revizeelektrických zařízení se tentokrát zaměříme na revize pravidelné a na novězavedený pojem „revize mimořádné“. Zavedení pojmu mimořádná revizevyplynulo z nařízení vlády č. 378/2001 Sb. §2 a připomínek ...

A P C B Vývoj filtračně kompenzačních zařízení trakčních napájecích stanic Solid Team s.r.o. (2007)

Havárie FKZ v obvodu všech SEE se střídavou trakcí:- TNS Doudlevce – poruchy primárního vinutí dekomp. trafa- TNS Nemanice – poruchy tyristorů regulátoru Compact- TNS Strakonice – přetížení filtrů 3. a 5. harmonické- TNS Klatovy – výbuch dekompenzačního trafa- KNS Benešov u P.,TNS Nemanice – vyhoření ...

A P C B Sborník přednášek 33. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2006)

Kongresový sál SIDIA Olomouc Říjen 2006 Revize elektrických zařízení – požadavky právních předpisů a jejich realizace v praxi Jiří Hemerka – SET Olomouc Nové pojetí ochrany před úrazem el. proudem. Novela ČSN 33 2000-4-41 Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha Příklady řešení problémů v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha ČSN EN 62305 – 4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. ...