Rozvaděče vn typu Siemens 8DJ10/8DJ20 do 25 kV, s plynovou izolací

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Rozvaděče vn, provozní návod. 2 Opravené vydání 07.1 * PROVOZNÍ NÁVOD 8DJ * 817-8030.0VšeobecněTento návod z důvodu přehlednosti neobsahuje veškerépodrobné informace o všech typech výrobků.Nezahrnuje také veškeré možné případy instalace neboprovozu. Podrobnosti o technickém provedení avybavení(jako například technické parametry, sekundárnívýbava, zapojovací schémata apod.) jsou uvedeny vdokumentaci, dodávané k jednotlivým zakázkám.Rozvaděče v rámci technického pokroku podléhajíneustálému technickému zdokonalování. Není-li najednotlivých stranách tohoto návodu uvedeno jinak, jsouzměny uvedených hodnot a vyobrazení vyhrazeny.Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.Další údaje a také informace o příslušenství a dalšíchtypech rozvaděčů viz katalogy HA 45.11 (8DJ10),HA 45.31 (8DJ20) a HA 40.1 (Rozvaděče 8DJ a 8DH:Všeobecná část).Pokud si přejete další informace nebo vyskytnou-li sesituace, které nejsou v tomto návodu dostatečněpodrobně popsány, vyžádejte si ...