Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 5 z 12Poznámky redaktora
pro fázový výkon, napětí, proud aj. SKUPINA MĚŘENÝCH HODNOT POUŽITÍ OKAMŽITÉ HODNOTY U, IMS, PF, LF, . hodnotami všech kvadrantech Kontrola zadaného faktoru výkonu ANALÝZA VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH (PODLE 000-4-7) Celkový obsah vyšších harmonických THD U/I TDD Hodnocení tepelného zatížení provozních prostředků Jednotlivé vyšší harmonické U/I 50.. Jsou vyjádřeny údajem kvadrantu II, III nebo IV, příp. Analýza odezvy sítě struktury spotřebitelů ANALÝZA NESYMETRIE Symetrické komponenty (kladný, záporný, nulový systém) Ochrana provozních prostředků před přetížením Nesymetrie (ze symetrických komponent) Identifikace chyby zemního spojení Odchylka střední hodnoty U/I ANALÝZA ENERGETICKÉ BILANCE Elektroměr pro odběr/dodávku činné/jalové energie, vysoký/nízký tarif, elektroměr volitelnou základní veličinou Zpracování (interního) vyúčtování energie Průměrné hodnoty činného/jalového výkonu, odběru výdeje, volně definovatelné průměrné hodnoty (např. Směr lze aktivně přepínat volbou systému šipek čítačů výrobce nebo spotřebite- le. Aby umožnila nezávislá interpretace infor- mací kvadrantů, nepoužívají při zob- razování dat pojmy odběr, dodávka ani induk- tivní nebo kapacitivní zátěž. Tím invertuje směr všech proudů. Energie, která tvořena činným výkonem kvadrantech I+IV, pak může být považována dodanou nebo odebranou činnou energii.. Transparentní monitorování aktuálního stavu sítě Úhel mezi vektory napětí Identifikace chyb, kontrola připojení, kontrola směru otáčení Minimum/maximum okamžitých hodnot časovým razítkem Zjištění odchylek síťových veličin závislosti čase ROZŠÍŘENÁ ANALÝZA JALOVÉHO VÝKONU Jalový výkon celkem, prvá harmonická, vyšší harmonické Kompenzace jalového výkonu cosφ, tanφ základní harmonické min.STRANA 5 MODERNÍ MONITOR MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MĚŘENÉ HODNOTY ODBĚR DODÁVKA INDUKTIVNÍ / KAPACITIVNÍ Přístroje SENEAX řady nabízejí informa- ce pro všechny čtyři kvadranty. jejich kombinací.) Zjištění spotřeby energie čase (zátěžový profil) pro energetický management nebo kontroly efektivnosti Trendy středních hodnot Analýza trendu spotřeby energie pro zátěžový management PROVOZNÍ HODINY 3 počitadla provozních hodin programovatelnou podmínkou chodu (pouze AM1000/AM3000) Kontrola intervalů servisu údržby provozních prostředků Provozní hodiny přístroje Intuitivní navigace elektrické síti . Interpretace kvadrantů mění podle toho, je-li měřený systém považován výrobce nebo spo- třebitele