Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (eSe) určený podľa NFC 17-102 skutočne taký rozsiahly?

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (rSM) založenej na elektrogeometrickom modeli (eGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (eSe) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie Δt, a teda dĺžky ústretového výboja Δl, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany rp v ľubovoľnej výške podľa uvedených noriem.

Pro: Neurčeno
Vydal: ATP journal Autor: Gabriel Krescanko

Strana 2 z 5

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Na základe uvedených úvah vychádzajúcich [1] mal celkový ochranný priestor aktívneho zachytávača určený metodou valivej gule skladať dvoch ochranných priestorov (obr.(3a) Obr. Tento poloměr možno základe obr. pasivného zachytávača RP V trojrozmernom priestore možno ochranný priestor jednej za- chytávacej tyče představit ako súbor kružnic rovině polo­ merom závislým výšky (súradnica nad fyzickou žernou. 3): 1. Pri matematickom výpočte poloměru ochrany třeba nahradit chráněný objekt pasívnu zachytávaciu tyč jednou týčou, ktorej výška bude rovnat súčtu výšky chráněného objektu výšky za- chytávacej tyče (obr. 2. odvodit’takto: 1. ate atické odvodenie výp očtu polom ěru ochrany aktívneho zachytávača Aktívny zachytávač podstato pasivný zachytávač doplněný o elektroniku umiestnenú pod jeho hrotom, ktorá zabezpečí včasnú iniciáciu výboja. 2. ochranný priestor definovaný: - bodmi dotyku valivej gule fyzickou žernou (bod A1 ( A2) a ochranným priestorom (bod Blf B2), - polomerom valivej gule r. Pódia [1] dížka ústretového výboja A L , ktorá závisí výkonu aktívneho zachytávača, konštantná (uvažuje konštantná rýchlosť zostupného krokového lídra m/ps tiež konštantný předstih iniciácie výboja daný výrobcom závislosti výkonu aktívneho za­ chytávača). Priečny rez (rovina ochranného priestoru jedného pasivného zachytávača určeného metodou valivéj gule priestoru ním neuvažuje). bodmi dotyku valivej gule žernou (bod A1 ( A2 ) hrotom za­ chytávača (bod Bj), 2. 1). ochranný priestor (sférický priestor) definovaný: - stredom čele hrotu aktívneho zachytávača (bod S0 ), - polomerom rovnajúcim A L , 2. 1). Priečny rez (rovina předpokládaného ochranného priestoru jedného aktívneho zachytávača určeného metodou valivej gule Elektrické inštalácie atp journal . Uvedené vzťahy platia iba pre rovinatý terén pre maximálnu výš­ ku hrotu zachytávacej tyče nad žernou rovnú poloměru valivej gule (tab. (body Bj, posunů bodu reprezentujúceho čelo hrotu zachy­ távača body A1 ( A2sa posunů smerom chráněnému objektu). Pre lepšiu názornost bude tomto článku pasivný zachytávač reprezentovat jednoduchá holá tyč. 1): 1. Ochranný priestor jedného pasivného zachytávača určený metodou valivej gule skládá iba jedného trojrozměrného priestoru, ktorý je definovaný (obr. Úroveň fyzickej zeme (výška hj) R,, r V?!2+ ZiJ2 (2a) rx jr2 h{)2 (r2- •hy = Vfti (2b) Rp_hi ) kde RF poloměr ochrany úrovni fyzickej zeme [m], r, horizontálna vzdialenosť medzi stredom valivej gule Sx a hrotom zachytávača Bxvo výške [m], h, celková výška hrotu zachytávača nad žernou [m]. Lubovofná výška nad úrovňou fyzickej zeme (napr. Z obr. toho dóvodu pri určovaní ochranného priesto­ ru aktívneho zachytávača uvažuje ústretovým výbojom. polomerom valivej gule (tab. vyplývá, bude uvažovat’ A L= ochranný priestor zanikne celkový ochranný priestor mal rovnať ochrannému priestoru pasivného zachytávača pódia obr. trojrozmernom priestore určia všetky body, kto- ré nachádzajú konštantnej vzdialenosti A Lod hrotu aktívneho zachytávača, vytvoří jeho okolí oproti pasivnému zachytávaču sférický priestor, ktorý zváčší celkový ochranný priestor. výška ) ~ l- 3816/2016 r2 y/r2 h2Y ■h2 hf) — y/h2 —h2) (3b) Rp_h2 Rp_hl Rp_hl ■(2 —/l2) C ) kde Rpja poloměr ochrany výške h2[m], r, horizontálna vzdialenosť medzi stredom valivej gule Sx a bodom výške h2[m], h2 l’ubovol’ná výška nad žernou [m]. Obr. DÍžku ústretového výboja možno vypočítat’ pódia [1] takto: AL (4) kde A L dížka ústretového výboja [m], A T předstih iniciácie ústretového výboja aktívneho zachytávača oproti pasivnému zachytávaču Ijus], v rýchlosť zostupného krokového lídra [m//us]. 2)