Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ČVTS

A P C B DODATEK k příručce pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů ČVTS (1988)

Když se v roce 1987 sešel poprvé autorský kolektiv, aby započal práce na nových příručkách určených pro revizní techniky elektrických zařízení a hromosvodů, předpokládal, že bude nutno časem tuto publikaci aktualizovat resp. rozšířit o další poznatky formou dodatku. Práce na tomto dodatku nebyla jednoduchá, řada norem významných ...

A P C B Souhrn základních podkladů k revizní činnosti elektrických zařízení (1983) ČVTS (1983)

Pracovní skupina revizních techniků při odborné skupině pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení, elektrotechnické sekce Krajského výboru Československé vědeckotechnické společnosti v Brně, připravila pro Vás soubor pracovních pomůcek pro provádění revizí elektrických a hromosvodových zařízení. Tento soubor sestává ze souhrnu základních podkladů pro revizní činnost a pracovních postupů k provádění revizí. Vše je určeno především mladým revizním technikům ke snadnějšímu organizování své činnosti, hlavně k jejímu zúčelnění a upřesnění. Dále,aby neopomněli při provádění samotné revize elektrického zařízení některé důležité nebo závažné okolnosti,které by mohly ohrozit bezpečnost osob a věcí,či provozuschopnost elektrických zařízení.Nebude však výjimkou, že poslouží jako dobrá pracovní pomůcka i revizním technikům 8 dlouholetou praxí, zaměřených na specifická zařízení.Především je sledován cíl - zracionalizovat — tedy zúčelnit,zúspornit,usnadnit revizní činnost. Více v knize ...

A P C B Výpočet ochran před nebezpečným dotykovým napětím ČVTS (1982)

Např. V soustavě 3x220V/360V se přetrhne fázový vodič a spadne na zem. Jaké bude dotykové napětí na přerušeném fázovém vodiči v blízkosti styku se zemí a jaké bude napětí na ochranném vodiči?

A P C B Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4 ČVTS (1982)

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

A P C B Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #3 ČVTS (1982)

Přestože správné dimensování a jištění elektrických vedení má základní vliv jak na spolehlivost, tak i naživotnost elektrického zařízení věnuje se mu při revizi zpravidla nedostatečná pozornost. Většina revizních techniků se omezuje jen na kontrolu přiřazení pojistek, k průřezu vedení, někdy dokonce posuzují dimenzi pojistky jen podle údajů na spotřebičích, aniž by brali v úvahu současnost, průřezy, materiál a uloženi vodičů a další ukazatele. Důvodem je poměrná složitost a obsáhlost celéproblematiky dimenzování a jištění ...

A P C B Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #2 ČVTS (1982)

Úrazy elektřinou lze předpokládat už od samých počátků lidské existenoe. Jistě už tehdy docházelo k zasažení člověka bleskem, tyto případy i samotný imposantní jev jakým jsou atmosférické výboje přibouřce daly popud k náboženskému využíváni těchto jevů. Elektrický gradient v suchém pouštním vzduchu před bouří je tak veliký, že náboj na náhodných nebo i záměrně vytvořených kondensátorech mohl omráčit nebo i zabít člověka. Takovým záměrně vytvořeným kondensátorem byla pravděpodobné i "archa úmluvy" popsaná dost podrobně v bibli v 2. knize '‘Exodus" /1450 před n.l./ ...

A P C B Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #1 ČVTS (1982)

Kontrolní otázky a úlohy, zařazované za každou ucelenou statí i a jí vést posluchače kursu k samostatnné práci. Proto nejsou odpovědi formulovány hned za otázkami. Předpokládá se, že lektoři budou v průběhu kursu zadávat posluchačům úlohy, které podrobné úsilí diskusi tak, aby účastníky kursu vedly samostatnému řešení.

A P C B Světelně technický návrh II. ČVTS (1973)

Cílem je nám světelná pohoda prostředí. Je to vysoko situovanýcíl: narozdíl od osvětlení prostoru (naplnění prostorusvětlem) chceme záměrně vytvářet světelné klima prostoru. Protose světelný návrh v architektonickém pojetí velmi podstatněliší svým kvalitativním charakterem od světelně technickéhonávrhu přibližně soudobého pojetí (reprezentovaný zbytečněčasto citovanou ČSN 36 0046) s typickým kvantitativním charakterem.Neupíráme technikům úsilí o dobrý světelný prostor, protožejejich úsilí vyvolalo odezvu v architektech.