ARKYS: Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů MERKUR 2

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilituv prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě tam, kde musí montér na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 5 z 6Poznámky redaktora
Tento žlab také velmi vhodný pro instalaci trasy s funkční integritou (požární odolnos­tí), kdy otevřená struktura žla- bu mimořádný vliv případnou funkčnost kabeláže při požáru, protože v tomto typu žlabu kabeláž dříve zahřeje a tím její izolační vlastnosti změní pracovního stavu pro extrémní pod- mínky požáru. Z tohoto pohledu nacházejí své uplatnění např.arkys. Tato společnost používá pro výrobu kabelových žlabů mo­derní linky, které můžete prohlédnout webu www. Kabelový oddělovač KOM Bezšroubová rychlospojka SZM 1-R Kabelový svod KSM Podstránská 627 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.o. V případě potřeby návrhu kabelové trasy dle ak­tuálních požadav- ků stavby neváhejte kontaktovat technickou podporu společnos- ti ARKYS, s.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308 .cz. Jak již bylo naznačeno, největší předností drátě­ných žlabů MER- KUR jejich flexibilita a rychlost při montáži..cz.5 Výhodymoderníchsystémůdrátěnýchkabelovýchžlabů Rozmanité a přitom jednoduché příslušenství K drátěným kabelovým žlabům MERKUR k dispozici bohaté příslušenství, které tento kabelový systém dělá ještě více insta- lačně komfortním. K dispo­zici jsou víka, přepážky, spojky, tvaro- vací sady, držáky, nosníky, podpěry, stojny a spojovací materi- ál.arkys..r. Kompletní přehled kabelových žlabů a jejich příslušenství mů- žete stáhnout stránkách www.cz www. Lehce tak přizpůsobí nejrůznějším překážkám vyskytujícím stavbě. Novin­kou v tomto sortimentu například kabelový svod KSM, který zajistí bezpečné vyvedení svazku kabelů mi­mo žlab, dále již zmiňovaná bezšroubová rychlospojka, která umožní instalaci v kratším čase a zajímavou no­vinkou kabelový oddělovač KOM, který používá před uložením kabelů pro dočasné oddělení pro- storu žlabu více komor následným jednodušším vysvaz­ kováním jednotlivých kabelových obvodů. Jsou vhodné k ukládání vodičů a kabelů v prostorech zvýšenými požadavky na ochlazování kabeláže dí­ky dobrému proudění vzduchu. Závěrem. v potravinář­ském průmy- slu. Ukázky provedení požárně odolných tras Novinky v sortimentu rozmanitého příslušenství. Snadno se čistí, ne­boť nich nedrží prach a další nečistoty. Díky této skutečnosti je schopna velmi pružně re­agovat požadavky zákazníků a ex- pedovat i velké zakázky v krátkých časových intervalech. Jako jediný český výrobce kabelových nosných kon- strukcí i vlastní galvanickou zinkov­nu. Lze snadno spo- jovat a jednoduchým stři­hem vytvářet odbočky a křížení tras bez nutnosti tva­rovacích prvků a vývodek. arkys