Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Solid Team s.r.o.

A P C B Sborník přednášek 32. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2006)

Kongresový sál SIDIA Olomouc Únor 2006. Aktuální informace z legislativy Ing. František Grossmann Projekce, podpůrné podmínky pro realizaci stavby a revize staveništních rozvodů Jiří Hemerka d.t. – Solid elektro team Olomouc Soubor norem pro rozvaděče NN a související předpisy Ing. Vincent Csirik , ČNI Praha Výběr a instalace elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, nové normy pro nevýbušná elektrická zařízení Ing. Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava – Radvanice Nový připravovaný soubor evropských norem EN 62305 - Ochrana před bleskem ...

A P C B Vývoj filtračně kompenzačních zařízení na trakčních napájecích stanicích Solid Team s.r.o. (2006)

Rozsáhlý požár zničil nejen samotný dekompenzační transformátor, ale také veškerou kabeláž az velké části i zděnou kobku. I když se podle výrobce transformátoru firmy SGB jednalo o typ transformátoru se samozhášecí charakteristikou požár se zcela podařilo uhasit až druhý den v ranních hodinách a to za účasti dvou hasičských sborů.

A P C B Sborník přednášek 34. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2006)

Kongresový sál SIDIA Olomouc Únor 2006 doprovodná nařízení vlády k zákonu č.309/2006 Sb.ing. František Grossmann, Ostrava Odpovědi na odborné dotazy ing. František Grossmann, Ostrava Výchozí revize elektrických zařízení, nové požadavky (druhá část) Jiří Hemerka dipl.tech. - Solid Elektro Team Olomouc ČSN 33 2000-7-701: Elektrická instalace budov – Prostory s vanou nebo sprchou Ing.Karel Dvořáček, STÚ - E a.s. Praha ČSN 33 2000-7-705: Ed. 2: Elektrická instalace budov– Zemědělská a zahradnická zařízení Ing.Karel Dvořáček, STÚ - E a.s. Praha ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody Ing.Karel Dvořáček, STÚ - E a.s. Praha Hodnocení rizik u elektrických zařízení ...

A P C B Sborník přednášek 31. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2005)

Základní podklady pro tvorbu „Místních provozníchbezpečnostních předpisů“ Jiří Hemerka – SET Olomouc Zpráva o zařazování částí 7 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (ČSN 2000-7-…..) Ing. Karel Dvořáček – STÚ-E a.s. Praha Nebezpečí, riziko a ochranná opatření u technických zařízení Ing. Michal Kříž - IN-EL,s.r.o. Praha Odpovědi na otázky ochrany před úrazem elektrickým proudem Ing. Michal Kříž - IN-EL ,s.r.o. Praha Postupy při revizích náhradních zdrojů malých výkonů a svářecích agregátů ...

A P C B Sborník přednášek 29. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2004)

Povinnosti provozovatelů zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu Ing. Jan Pohludka – Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice Zákony o uznávání odborné kvalifikace Jiří Hemerka d.t. – CERO OlomoucK novým normám - otázky elektrických instalací z hlediska nebezpečí požáru Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha Elektrotrauma – léčba, prognóza MUDr. Petr Štourač anesteziologicko-resuscitační oddělení FN Brno Hospodárný průřez vedení ...

A P C B Sborník přednášek 27. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2003)

Kongresový sál SIDIA Olomouc listopad 2003 Seznam platných předpisů BOZP Ing. František Grossmann Odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Nová norma pro revize Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha Pravidelné revize elektrického zařízení Jiří Hemerka – CERO Olomouc Dovolené proudy v elektrických rozvodech Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a.s.Praha Využití stávajících norem oddílu 7 ČSN 33 200056 Plavecké bazény a jiné nádrže ...

A P C B Nová nařízení vlády k zákoníku práce 2002 Solid Team s.r.o. (2002)

Dochází k postupnému nahrazování vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, které řešily záležitosti bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony a nařízeními vlády, kterými jsou do českého právního řádu implementovány Evropské směrnice. Postupně se to bude týkat i nám známých vyhlášek č. 20/1978 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v ...

A P C B Elektrická zařízení výtahu Solid Team s.r.o. (2001)

Následné informace se týkají obecných požadavků na výtahy elektrické ale i hydraulické, tedy jejich část elektro. Podrobné rozdělení najdete v ČSN 27 4009. Napájecí napětí nesmí být větší než 660 V ve strojovně, 400 AC nebo 230 DC v kleci, šachtě nebo nástupišti výtahu. Napětí řídících, signálních nebo světelných obvodů ...

A P C B Monitorování reziduálních proudů Solid Team s.r.o. (2001)

Volba napájení elektrických zdravotnických i dalších přístrojů ve zdra-votnických prostorech se určuje podle toho, zda je možné akceptovat přerušení dodávky elektrické energie při prvé závadě, nebo zda toto přerušení možné není. Pokud lze připustit přerušení napájení (elektrickou energií) aniž by došlo k ohrožení pacienta a vyšetření nebo ošetření lze přerušit anebo je lze opakovat, je možné použít pro všechny přístroje síť TN. Podle požadavků ...

A P C B Elektrická zařízení pracovních strojů Solid Team s.r.o. (2001)

Jiří Hlinovský, projektant elektrických zařízení, Králův Dvůr. Elektrická zařízení průmyslových strojů představují v současné době velmi rozsáhlou a značně komplikovanou oblast elektrotechniky. Úměrně se vzrůstající výkonností a složitostí moderních strojů a strojních zařízení, často s vysokým stupněm automatizace, zvyšují se také nebezpečí, která vznikají při jejich provozování. Problematika zajištění ...