Průmyslová elektronika DINEL

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Strana 70 z 76Poznámky redaktora
Dochází-li pouze změnám vodivosti média (např. Měření elektricky vodivých látek: Kapacita tvořena elektrodou snímače měřenou lát- kou (stěnou nádoby). Dielektrikem izolace elektrody. Princip měření ultrazvukových hladinoměrů Ultrazvukové hladinoměry ULM vysílají řadu ultrazvukových impulsů, které šíří směrem k hladině. Elektronika změří dobu letu elektromagnetické vlny příslušným způ- sobem nastaví hodnotu výstupního signálu. Metoda odolná vůči veškerým změnám atmosféře nad hladinou (vakuum, přetlak, páry, prach). Měřicí elektroda může mít podobu tyče nebo lana. PRINCIPY MĚŘENÍ HLADIN PRŮTOKŮ . Elektronika změří dobu letu akustické vlny, provede teplotní kompenzaci a příslušným způsobem nastaví hodnotu vý- stupního signálu (analogového nebo datového).Ostatní Princip měření radarového hladinoměru vedenou vlnou Principem funkce impulsního radarového (mikrovlnného) hladinoměru TDR (Time Domain Reflectometry) reflektometrie časové oblasti. Po elektrodě impuls šíří formě elektromagnetické vlny směrem hladině, kde se částečně odráží odražená složka vrací zpět přijímacího modulu elektroniky hladinoměru. vysílání akustických vln směrem hladině příjem akustických vln odražených hladiny doba letu vyslání příjem echa čas doba letu výška hladiny výstupní signál doba letu Měření elektricky nevodivých látek: Kapacita tvořena elektrodou snímače kovovou stě- nou nádoby. Metoda odolná vůči změnám parametrů mé- dia (změny dielektrické konstanty, vodivosti). Odražená akustická vlna opět při- jata hladinoměrem. Dielektrikem vzduch nebo měřená látka. Metodu nelze použít případě změny dielektric- ké konstanty média. pitná voda parní kondenzát) a je-li použita elektroda izolací, nemá vliv výstupní signál. Metoda odolná jak proti změnám atmosféry (tlak, teplota, prachy, páry), tak proti změnám parametrů média (změny dielektrické konstanty, vodivosti). Je rovněž částečně odolná vůči tvorbě pěny hladině. Elektronika hladinoměru vybudí velmi krátký elektrický impuls (cca 0,5 ns), který navázán jednovodičo- vé vedení (měřicí elektrodu). případě vakua metodu nelze použít. Princip měření kapacitních hladinoměrů Zvýšení hladiny způsobí větší zaplavení (zasypání) měřicí elektrody tím vzrůst její kapacity. V případě nepříznivých jevů atmosféře nad hla- dinou (pěnění, prudké turbulence rychlé prou- dění vzduchu, velmi silné odpařování) lze meto- du použít pouze odzkoušení. Podle změřené kapacity nastaven výstup hladinoměru