Katalog produktů KMB systems

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: K M B systems, s.r.o.

Strana 20 z 126Poznámky redaktora
Základní Volitelné VSTUPY 3U, 3I MĚŘENÍ U,I,P,Q PF,cos,THD Wh,varh +/- HARMONICKÉ 50 NORMY třída 0. Pro potřeby měření většího počtů vývodů možné použít více měřicích karet SMC-RTU7M jednom měřicím systému. Velkou výhodou tohoto řešení je, pro signalizaci není nutné připojovat mezi vstupy MIO výstupní zaří- zení žádný napájecí zdroj. Nechybí ani napájecí karty, at’ běžné, záloho- váním nebo karty analogových binárních vstupů výstupů. Disponuje digitálními vstupy pro zpracování stavových veličin jako kontakty dveří, hladina oleje, signalizace pojistek nebo čítání pulsně přenášených veličin. Nižší složitost zapojení tím související úspory při montáži jsou nepochybné.5S IEC 62053-22 ZÁZNAM 512MB NORMY třída S IEC 61000-4-30 NORMY EN 50160 19 . Kompaktnost flexibilita umožňují nasazení nejen nových aplikacích, ale také pro re- trofity.Měření SmartGrid MIO 4410 Inteligentní modul Robustní řešení pro pokročilou automatizaci spolupráci měřicími přístroji ana- lyzátory. Systém RTU7M obvykle sestává procesorového modulu rozšiřujících karet. Di- gitální výstupy umožňují ovládání dalších zařízení nebo přenos signálů nadřaze- ných systémů, jejich řízení možné dálkově přes komunikační rozhraní RS-485. Řešení tak vhodné pro řadu apli- kací, které vyžadují kombinaci automatizace, řízení, přesného měření energií, vyhodnocení kvality či zá- znamu poruch. Komunikace jednotlivými moduly zajištěna procesorovým modulem, který veškeré informace hodnoty poskytuje přes řadu komunikačních protokolů jako IEC 61850, IEC 101, IEC 104, MODBUS. 4×DIGI VSTUPY 4×RELÉ VÝSTUPY VSTUPY Pt100 NAPÁJENÍ 12V/24V RS-485 MIO 4000 module aktivními vstupy Postaven podobné platformě shodnými rozměry jako MIO 4410, ale aktivními digitálními vstupy. Díky vysoké integraci analyzátoru výsledná sestava modulárního RTU analyzátorem vždy maximálně kompaktní. Karta SMC 133 Analyzátor kvality, elektroměr datalogger pro modulární RTU Vychází analyzátoru SMC 133 upraveného pro po- třeby modulárního řídícího systému RTU7M. Samozřejmostí jsou komunikační karty zajišt’ující komunikaci pro- střednictvím RS-485, Ethernet, GPRS, LTE další. Potřebné napětí pro určení logických úrovní poskytuje MIO samo. Samozřejmostí měření teploty spolupráci teplotními snímači Pt100