Katalog produktů KMB systems

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: K M B systems, s.r.o.

Strana 123 z 126Poznámky redaktora
SMC 144 Power Analyzer ETH N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI PA 144 Power Analyzer N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI PA 144 Power Analyzer N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI PA 144 Power Analyzer N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI PA 144 Power Analyzer N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI THREE PHASE POWER FACTOR CONTROLLER 26xx PFC ELEVATORS OFFICES OFFICES OFFICES GAS WATER HEAT MODBUS RTU ETHERNET MODBUS MASTER DATA SERVER Modul Modbus Master kombi- nací modulu pro ENVIS pro vybrané přístroje. Mezi další můžeme zařadit zákazníkem definované protokoly vyhodnocení kvality spotřeby. obrázcích dále možné vidět některé pokročilých grafických modulů, jako scatter plot nebo histogram. Umožňuje pravi- delné stahování dat různých při- pojených (slave) přístrojů fy. Modul ak- tivuje funkci data loggeru pro při- pojená podřízená externí zařízení. Tímto způsobem lze například vytvořit ar- chivní záznam funkce regulace, ří- zené regulátorem NOVAR. Již nyní dispozici několik zásuvných modulů vyvinutých přání zákazníků. Mezi existující moduly řadí napří- klad rozšířené možnosti exportu namě- řených dat či grafické zobrazení aktu- álně měřených hodnot přímo ploše počítače V minulosti jsme již několikrát pomohli prostřednictvím modulární architektury aplikace ENVIS vyřešit potřeby zákaz- níků. 122 . KMB systems jiných, podporujících pro- tokol Modbus-RTU. Jako například automatické ex- portování měřených dat standardi- zovaného formátu souboru kvality (PQDIF). Lze vy- tvářet archiv měřených hodnot jed- noho více měřicích přístrojů bez paměti, elektroměrů různých dalších senzorů. Z nich možné nastaveném in- tervalu vyčítat specifické hodnoty, ukládat paměti přístroje pří- padně zobrazit displeji. Takto zaznamenaná data je následně možné stáhnout softwaru ENVIS zahrnout analýzy, grafů, tabulek či protokolů.SOFTWARE Softwarová řešení Flexibilní architektura pro zásuvné moduly softwaru ENVIS umožňuje různá rozšíření samotné aplikace