Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...

Pro: Neurčeno
Vydal: FCC Public s. r. o. Autor: Jaroslav Melen

Strana 2 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
(1) 537 sice říká, že: Zhotovitel povinen provést dílo (v našem případě montáže hro- mosvodní ochrany) na svůj náklad a na své nebezpečí, a v odst.ELEKTRO 4/2013 elektrotechnické fórum Tento bod Vyjádření již sporný a zavá- dějící, neboť: Zákon 513/1991 Sb. bodu Vyjádření: Za výběr nejvhodnějších ochranných opat- ření stavby odpovídá projektant, který v pří- padě, návrh obsahuje jiné systémy, než jsou uvedeny v příslušné ČSN, musí proká- zat, navržený systém zabezpečuje mini- málně stejný stupeň bezpečnosti, než jaký je uveden v normách ČSN. Dovětek ke 2.: – Za převzatý pokyn k provedení díla tře- ba pokládat rovněž dokumentaci hromo- svodní ochrany, podle které zhotovitel díla postupovat. 1 písm. 3. 2., ve znění pozdějších předpisů. 10) Rovněž zřejmé, požadavek vy- hlášky vztahuje pouze na výpočet ří- zení rizika podle ČSN. V popisovaném případě po­ užitím dokumentace hromosvodní ochrany vypracované podle francouzské národní nor- my 17-102, popř. Jeho 1  jasně uvádí, organizace státního odbor- ného dozoru vykonávají státní odborný do- zor nad bezpečností vyhrazených technic- kých zařízení. – Vynaložení odborné péče bezpochyby svázáno s držením oprávnění vydaným montážní organizaci podle odst. 268/2009 Sb. pod- le slovenské normy STN 34 1391) jen tehdy, jestliže objednatel na jejich použití při vyko- návání díla písemně trval. 2). Výřez z výpisu živnostenského rejstříku pro TIČR Obr. 9) Ochrana před bleskem Část Obecné principy. zákona 174/1968 Sb. Resumé Role projektanta nezastupitelná a jeho právní odpovědnost nezpochybnitelná. definován pojem normová hodnota takto: nor- movou hodnotou konkrétní technický po- žadavek, zejména limitní hodnota, návrho- vá metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v přísluš- né české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrét- ního ustanovení této vyhlášky. stanovuje konkrétní požadavek v § odst. 8) Ochrana před bleskem Část Řízení rizika. mj. a dále výřezem z ČSN 62305-1:20069) , kte- rá rovněž idt IEC 62305-1:2006, jakožto pře- hledem normových hodnot k výběru nejvhod- nějších ochranných opatření stavby (obr. zřízeny. Tento bod Vyjádření již zcela mimo rea- litu danou zákonem 174/1968 Sb. Onou normovou hodnotou pro výpočet rizika ČSN 62305-2:20068) , která nestojí sama o sobě. bodu domnívá, že: požadavek vy- hlášky vztahuje pouze na výpočet řízení ri- zika podle ČSN. Vyhláška č. (1) 551 ukládá zhotoviteli díla (v našem pří- padě montáže hromosvodní ochrany) povin- nost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převza- tých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zho- tovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vyna- ložení odborné péče., obchodní záko- ník, ve znění zák. Sám odst. 396/2012 Sb. v odst. 1. Současně ale v odst. (3) uvádí, že: při vyko- návání díla postupuje zhotovitel samostat- ně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže k jejich plnění výslovně zavázal. Pozn.: Je snad zbytečné uvádět, ČSN 62305-2 je, jak uvedeno, idt IEC 62305-2:2006. větě 10. Výřez zřizovací listiny TIČR . Za výběr nejvhodněj- ších ochranných opat- ření stavby odpovídá projektant, který v pří- padě, návrh obsa- huje jiné systémy, než jsou uvedeny v přísluš- né ČSN, musí proká- zat, navržený systém zabezpečuje mini- málně stejný stupeň bezpečnosti, než jaký je uveden v normách ČSN.7) Tentýž 551 zákon dále v odst. (1) písm. a 3, kde uvedeno (zde jen druhý odstavec): 2) Pro stavby uvedené odstavci musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby … a k němu dva navazující body Vyjádře- ní TIČR: 9) Z výše uvedeného textu vyhlášky vyplý- vá, podle odstavce musí být proveden vý- počet řízení rizika podle normových hodnot, tedy ČSN, a to v případech stanovených v od- stavci Tím splněn požadavek defino- vaný touto vyhláškou. Resumé K takto ve Vyjádření úzce pojaté činnosti TIČR (ověřovat, zda vyhrazená technická za- řízení byla montována podle projektové doku- mentace) nebyly organizace státního odborné- ho dozoru zákonem 174/1968 Sb. 7) O státním odborném dozoru nad bezpečností práce. TIČR počtvrté 7) V § vyhlášky 268/2009 Sb. Obr. Kdyby povinnost uvedenou v odstavci 1 zhotovitel splnil, neodpovídá (podle odst. TIČR potřetí 6) Státní odborný dozor ověřuje, zda mon- táž byla provedena podle projektové doku- mentace. podle slovenské nor- my STN 34 1391. Důkaz výřezem z této ČSN 62305-2:2006 je na obr. (3) uvádí, že: Zhotovitel, který nesplnil povinnost uve- denou v odstavci odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předa- ných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. tohoto záko- na uvádí: Organizace státního odborného dozoru podle při vykonávání dozoru nad bezpeč- ností vyhrazených technických zařízení a) podávají odborná závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě revizi vyhrazených technických zaří- zení splněny požadavky bezpečnosti technic- kých zařízení … a je pro činnost organizace státního odbor- ného dozoru jednoznačný. Pozn. Resumé Tvůrce Vyjádření (není nikým podepsá- no), zřejmě neznaje soubor norem ČSN EN 62305, hluboce mýlí, když první větou tohoto 10. 4. 2 téhož za vady dokončeného díla způsobené nevhodným pokynem (dokumentací hromo- svodní ochrany vypracované podle francouz- ské národní normy 17-102, popř