Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...

Pro: Neurčeno
Vydal: FCC Public s. r. o. Autor: Jaroslav Melen

Strana 1 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1. písm. 499/2006 Sb. 4) http://www. Nás zajímá ochrana před bleskem. TIČR poprvé 4) Zodpovědnost za to, byl vypracován projekt v souladu s platnými právními před- pisy a že navržené zařízení na ochranu účin- ků atmosférické a statické elektřiny splňu- je požadavky kladené na tato zařízení, nese v plné míře projektant. Nutno dodat, všemi z toho vyplýva- jícími důsledky.cz/ 5) Vyhláška stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. Aktívne bleskozvody. 2) jsou harmonizované normy viz zák. TIČR, říká a jaký dopad v praxi. Technická zpráva podle potřeby uvádět technické normy, které byly v projektu použi- ty a podle kterých nutné provádět montáž – viz čl. Z něj důležité písmeno a v něm ten- to text: a) zdůvodnění popis použitého jímací- hozařízení … stejně i písmeno f), tímto zde zdůrazně- ným textem: f) zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmís- tění jímací soustavy. a v detailech v čl. se lze dočíst pod písmenem: m) popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu, včetně provedení uzemňova- cí soustavy.3) To ve svém důsledku znamená, a tak i v Oznámení ÚNMZ uvedeno, v případě jejich použi- tí při projektování a vlastní realizaci ochra- ny před bleskem na stavbách není dosaženo stejných nebo vyšších technických paramet- rů, jako kdyby postupovalo podle českých technických norem ČSN 62305-1 4. Ing. Nehledě k tomu, platnost norem je dána dnem jejich vydání, nevystihuje uvede- ný nadpis stejně tak jako úvodní text Ozná- mení ÚNMZ meritum věci, o kterou jde. 3.3. Výřez z ČSN 62305-2:2006 Obr. 3. Resumé Projektant při navrhování ochrany před bleskem pro konkrétní stavbu podle francouz- ské národní normy 17-102, popř. TIČR podruhé 5) Montážní organizace zodpovídá za provedení montáže v souladu s projek- tem a splnění požadavků legislativy, tak jak je uvedeno ve stavebním zákonu. Oznámení ÚNMZ upozorňuje na to, že francouzská národní norma 17-102 a slovenská norma STN 34 13911) nebyly převzaty do soustavy ČSN, nejsou harmo- nizovanými normami2) a nelze v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely vyhlášky 268/2009 Sb.25ELEKTRO 4/2013 elektrotechnické fórum Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrolo- gii a státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, 01/13 z 8. Ochrana pred bleskom.7. 6) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí odst. listopadu 2012, o plat- nosti norem při navrhování, povolování a zři- zování ochrany před bleskem na stavbách. Podívejme na to, toto Vyjádření (zde nezávisle na pořadí jeho jednotlivých bodů, které jsou plně převzaty), popř. Obr. uvedené přílohy vyhlášky  č. Přitom vyhláška 499/2006 Sb. 1. Zařízení silnoproudé elektrotech- niky a bleskosvody, musí podle čl. Výřez z ČSN 62305-1:2006 . Je nad slunce jasné, aniž kterákoliv strana po- jmenovává, jde o hromosvody ESE neboli o aktivní hromosvody. Výber stavba elektrických zariadení. ledna 2013, dále jen Vyjádření., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 06. 1998.iti. v § 159 (stavební zákon).1 obsahovat jím vypracovaná technická zpráva. S tím nelze než souhlasit, neboť prav- da, stavební zákon říká (a v něm zde pod- trženo), že: § 159 (2) Projektant odpovídá za správ- nost, celistvost, úplnost a bezpečnost stav- by provedené podle jím zpracované projek- tové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technic- kou a ekonomickou úroveň projektu tech- nologického zařízení, včetně vlivů na život- ní prostředí. Paralelně s tímto oznámením bylo poz- ději k problematice hromosvodů uveřejněno na webu Technické inspekce České republi- ky4) , dále jen TIČR, rovněž Vyjádření Tech- nické inspekce České republiky k problema- tice hromosvodů z 28. Jaroslav Melen, soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice 1) Elektrotechnické predpisy. 3) Vyhláška technických požadavcích stavby. Logicky, aniž muselo být uloženo, musí obsahovat příslušné zdůvodně- ní, které projektanta vedlo k tomu, použil jinou než v Česku platnou technickou normu.7. stavebního zákona). stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb 133 odst. Bleskosvody., o doku- mentaci staveb5) , v příloze 26) v části Po- zemní (stavební) objekty uvádí pro projektan- ta v čl. 22/1997 Sb. 3. ČSN 62305-1 až -4. 3. stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.7. Dátum vydania:19.7. podle slovenské normy STN 34 1391, plně odpo- vědný za to, její realizací nebude dosaženo stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby při návrhu postupoval v souladu s českými technickými normami souboru norem ČSN 62305, tj. Tuto oblast řeší zá- kon 183/2006 Sb