Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...

Pro: Neurčeno
Vydal: FCC Public s. r. o. Autor: Jaroslav Melen

Strana 1 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3. listopadu 2012, o plat- nosti norem při navrhování, povolování a zři- zování ochrany před bleskem na stavbách.3. stavebního zákona).7. Dátum vydania:19. 3. TIČR podruhé 5) Montážní organizace zodpovídá za provedení montáže v souladu s projek- tem a splnění požadavků legislativy, tak jak je uvedeno ve stavebním zákonu. 3. Výber stavba elektrických zariadení. Aktívne bleskozvody. se lze dočíst pod písmenem: m) popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu, včetně provedení uzemňova- cí soustavy. a v detailech v čl. Zařízení silnoproudé elektrotech- niky a bleskosvody, musí podle čl. v § 159 (stavební zákon). stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb 133 odst. písm. 499/2006 Sb. TIČR poprvé 4) Zodpovědnost za to, byl vypracován projekt v souladu s platnými právními před- pisy a že navržené zařízení na ochranu účin- ků atmosférické a statické elektřiny splňu- je požadavky kladené na tato zařízení, nese v plné míře projektant. 1. 3) Vyhláška technických požadavcích stavby. Přitom vyhláška 499/2006 Sb. 1998. Logicky, aniž muselo být uloženo, musí obsahovat příslušné zdůvodně- ní, které projektanta vedlo k tomu, použil jinou než v Česku platnou technickou normu. 4) http://www. Tuto oblast řeší zá- kon 183/2006 Sb.1 obsahovat jím vypracovaná technická zpráva. Výřez z ČSN 62305-1:2006 .7. Nás zajímá ochrana před bleskem. 3., o doku- mentaci staveb5) , v příloze 26) v části Po- zemní (stavební) objekty uvádí pro projektan- ta v čl.7. Obr. Technická zpráva podle potřeby uvádět technické normy, které byly v projektu použi- ty a podle kterých nutné provádět montáž – viz čl. Ochrana pred bleskom. Paralelně s tímto oznámením bylo poz- ději k problematice hromosvodů uveřejněno na webu Technické inspekce České republi- ky4) , dále jen TIČR, rovněž Vyjádření Tech- nické inspekce České republiky k problema- tice hromosvodů z 28. 2) jsou harmonizované normy viz zák. S tím nelze než souhlasit, neboť prav- da, stavební zákon říká (a v něm zde pod- trženo), že: § 159 (2) Projektant odpovídá za správ- nost, celistvost, úplnost a bezpečnost stav- by provedené podle jím zpracované projek- tové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technic- kou a ekonomickou úroveň projektu tech- nologického zařízení, včetně vlivů na život- ní prostředí. 06. 22/1997 Sb.cz/ 5) Vyhláška stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. Jaroslav Melen, soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice 1) Elektrotechnické predpisy. ledna 2013, dále jen Vyjádření. Oznámení ÚNMZ upozorňuje na to, že francouzská národní norma 17-102 a slovenská norma STN 34 13911) nebyly převzaty do soustavy ČSN, nejsou harmo- nizovanými normami2) a nelze v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely vyhlášky 268/2009 Sb. Podívejme na to, toto Vyjádření (zde nezávisle na pořadí jeho jednotlivých bodů, které jsou plně převzaty), popř.1., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Nutno dodat, všemi z toho vyplýva- jícími důsledky. TIČR, říká a jaký dopad v praxi.25ELEKTRO 4/2013 elektrotechnické fórum Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrolo- gii a státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, 01/13 z 8. Z něj důležité písmeno a v něm ten- to text: a) zdůvodnění popis použitého jímací- hozařízení … stejně i písmeno f), tímto zde zdůrazně- ným textem: f) zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmís- tění jímací soustavy. 6) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí odst. ČSN 62305-1 až -4. Je nad slunce jasné, aniž kterákoliv strana po- jmenovává, jde o hromosvody ESE neboli o aktivní hromosvody. Ing. podle slovenské normy STN 34 1391, plně odpo- vědný za to, její realizací nebude dosaženo stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby při návrhu postupoval v souladu s českými technickými normami souboru norem ČSN 62305, tj. Výřez z ČSN 62305-2:2006 Obr.iti. Bleskosvody. Nehledě k tomu, platnost norem je dána dnem jejich vydání, nevystihuje uvede- ný nadpis stejně tak jako úvodní text Ozná- mení ÚNMZ meritum věci, o kterou jde. stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. uvedené přílohy vyhlášky  č.7. Resumé Projektant při navrhování ochrany před bleskem pro konkrétní stavbu podle francouz- ské národní normy 17-102, popř.3) To ve svém důsledku znamená, a tak i v Oznámení ÚNMZ uvedeno, v případě jejich použi- tí při projektování a vlastní realizaci ochra- ny před bleskem na stavbách není dosaženo stejných nebo vyšších technických paramet- rů, jako kdyby postupovalo podle českých technických norem ČSN 62305-1 4