Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...

Pro: Neurčeno
Vydal: FCC Public s. r. o. Autor: Jaroslav Melen

Strana 3 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
27ELEKTRO 4/2013 elektrotechnické fórum Otázka 1: Je TIČR přesvědčena, kterýkoliv pro- jektant schopen zvrátit stanoviska sub- komise Ochrana před bleskem při Technic- ké normalizační komisi dne 27. 7.)14) splněny požadavky bezpečnosti předmětné- ho technických zařízení. Potom logicky nabízejí dvě otázky: Potřebuje Česká republika organizace stát- ního odborného dozoru (v této chvíli jedi- nou TIČR), nebo měli stačit revizní technici k tomu, aby osvědčili to, systém ochrany před bleskem realizovaný na objek- tech odpovídá stavu podle projektu z hledis- ka bezpečnosti, když jim vyplývá z čl.2 Postup revize odkazováno. 2:  201212) je ustanovení o tom, účelem revize LPS13) – viz zde výřez z této normy (obr.iti. Otázka 2: Jak možné, organizace státního od- borného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, zřízená podle úpl- ného znění zákona 174/1968 Sb. Přitom jedna a tatáž činnost koná- na jednou zákona 174/1968 Sb. 14) Viz příloha vyhlášce 73/2010 Sb.indd 25.cz/tabid/110/Default.3. 13) LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem).300 m2 výstavní plochy Vstup Expo letos zdarma! generální partner organizátor hlavní partneři partneři hlavní mediální partneři mediální partneři sb2013_57x248.2 ČSN 62305-3? Z jakého důvodu investor platit dva- krát za jednu a tutéž věc? Poprvé reviznímu technikovi za provedení revize po instalaci LPS a podruhé TIČR za „odborné a závazné“ stanovisko o tom, zda byly při projektování, montáži a revizi LPS (jakožto vyhrazeného technického zařízení skupiny třídy I.cz/tabid/110/ Default. 7. Výřez z ČSN 62305-3 ed.405, October 2011, a tím prokázat, jím navržený systém ochrany před bleskem za- bezpečuje minimálně stejný stupeň bezpeč- nosti, než jaký uveden v normách ČSN? Nebo tak, TIČR, jako podnikatel- ský subjekt zapsaný v živnostenském rejstří- ku pod IČO: 00638919, za úplatu takovému projektantovi zpracuje průkaznou „odbornou studii a posudek“, a to v rámci jednoho ze živnostenských oprávnění10) ? viz zde výřez z výpisu z živnostenského rejstříku (obr. Pozn. 7.2013 20:53:58 . Údržba a revize LPS přílohy ČSN 62305-3, na kte- rý v jejím čl. 3).aspx 11) Příslušný dokument zřizovací listinu, lze stáhnout z http://www.: Rozsah revize LPS je, na rozdíl od nede- finovaných a veřejně nedostupných dozoro- vých úkonů TIČR (pokud vůbec existují) po- třebných k vypracování odborného a závazné- ho stanoviska, vyjmenován v čl. Všichni vědí, že: Tato norma základní normou pro vyko- návání revizí elektrických zařízení smys- lu ČSN 0010 zařízení pro ochranu před účinky atmosférické statické elektřiny (dále jen elektrická zařízení) … a že: Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek okolní pro- středí stanovených podmínek provozu elek- trickým proudem nebo napětím nebo jevy vy- volanými účinky elektřiny, pokud jiné národ- ní normy ČSN nebo právní předpis nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky … Stejně tak známo, že: Účelem revize elektrických zařízení ově- řování jejich stavu hlediska bezpečnosti … Jakož i to, že: Požadavky bezpečnosti považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanove- ním norem … Rovněž jisté, v ČSN 62305-3 ed., o živnostenském podnikání? Dovětek Stále platí: ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických za- řízení, ve znění změn Z4. 4)., výhrad- ně k tomuto účelu, ve zřizovací listině11) zapsány i jiné činnosti, než výkon dozoru nad bezpečností vyhrazených technických za- řízení viz zde výřez zřizovací listiny (viz obr., o stát- ním odborném dozoru nad bezpečností prá- ce, a podruhé v režimu zákona 455/1991 Sb. Největší akce šetrného stavebnictví v České republice Panely diskuze tuzemskými a zahraničními odborníky 1. 2012, které vychází z dokumentů CENE- LEC BT136/ DG8043/DC, March 2010; CI- GRE COLLOQUIUM, May 2010; WG C4.aspx 12) Ochrana před bleskem Část Hmotné škody stavbách ohrožení života. S Obr. 2 10) Příslušný dokument výpis z živnostenského rejstříku, lze stáhnout z http://www. 5).iti