Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

A P C B DEHN Základnový zemnič DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2010)

Funkční uzemňovací soustava je elementárním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách. Je důležitým základem pro bezpečnost a správné fungování všech instalací v objektu, jako např. pro ochranu osob (dosažení vhodných podmínek pro vypnutí elektrických zařízení a pro ochranné pospojování), systémy napájení elektrickou energií, elektronická informačně technická zařízení, ochranu před bleskem, ochranu před přepětím, opatření v rámci dosažení elektromagnetické kompatibility, uzemnění antén. Zřizování a provoz výše uvedených instalací se řídí předpisy a doporučeními na ochranu osob a zajištění spolehlivého provozu elektrického zařízení.

A P C B Hromosvody Nové produkty 2009/2010 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2010)

Teleskopické jímací stožáry s nebo betonovaným základem Jímací stožár pro ochranu před přímým úderem blesku, pro objekty jako jsou např. bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny na volné ploše, zařízení s výbušným prostředím, muniční sklady. Stožáry se usazují na základnu s přírubou (prefabrikovaný základ) nebo na místě ...

A P C B Montážní návod Vodič HVI light DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2009)

Systém DEHNcon-H je tvořen vodičem HVI® light (izolovaným svodem) s přizpůsobenými upevňovacími a připojovacími prvky. Používá se ke zřizování oddáleného jímacího zařízení u vysílacích a přijímacích antén (pro satelitní a terestrické systémy) nebo např. u fotovoltaických solárních zařízení na příkrých střechách.

A P C B Život s blesky DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2009)

Tato brožura by vám měla ukázat, jaká jsou během bouřky nebezpečí, jak se jim vyhnout a podat vám další důležité informace o blesku.

A P C B Bulletin IP ILPC 2009 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2009)

A P C B Bulletin IP ILPC 2008 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2008)

Uzemňovací bod typ K Příklad montáže: přemostění dilatace Bulletin 2008© 2007 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Hromosvod a uzemňovací soustava pro kancelářskou (A1) a výrobní budovu (A2) suterén ...

A P C B Bulletin IP ILPC 2007 DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2007)

© 2005 DEHN + SÖHNE BULLETIN IP ILPC 2007 SN EN 62305-1 Obecné principy Hladina ochrany před bleskem (LPL) Pro účely této normy jsou zavedeny hladiny ochrany před bleskem (I až IV). Prokaždou LPL je stanoven soubor maximálních a minimálních parametr blesku. Parametry LPS (systému ochrany před bleskem) budou stanoveny na základ charakteristických vlastností chráněné stavby ...

A P C B Svodiče přepětí DEHN + SÖHNE schválené Českým Telecomem FCC Public s. r. o. (2005)

Telekomunikační vedení spolu s napájecí sítínn patří k nejdůležitějším inženýrským sítím.Nejen pro soukromé, ale i pro státní firm yjsou v současné době důležitá plně funkčnítelekom unikační rozhraní. Nefunkčnosttěchto zařízení staví uživatele před složitýproblém . Výsledkem případných škod natelekomunikačních zařízeních způsobenýchpřepětím je ztráta firem ního image. Uživatelikrátkodobě vznikají vysoké ztráty způsobenévýpadky komunikace, protože nejsouplněny smlouvy nebo firem ní data mohoubýt aktualizována jen místně, bez možnostivnější komunikace.V koncepci ochrany před bleskem a přepětímjde nejen o ochranu hardw aru, nýbržtaké o perm anentní připravenost důležitýchkomunikačních vedení přes síť ČeskéhoTelecomu.

A P C B Jemná přepěťová ochrana minimodul MM-NS DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (2000)

Minimodul MM-NS je koncipován podle třídy D normy D DIN VDE 067 5 Teil 6 /Entw. 11.89. Určen je k ochraně zařízení před přepětím kategorie ii dle DIN VDE 0 11 0, T e ii 1). Minimoduly MM-NS jsou přepěťové ochrany speciálně přizpůsobené k montáži na silových vstupech elektrických přístrojů ...

A P C B Adaptéry s prepäťovou ochranou SF-Protector a S-Protector DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha (1996)

SF -Protector, připadne S-Protector je adaptér s prepáťovou ochranou určený k ochraně elektrických spotrebičov pred prepátím zo sústavy nn. SF-Protector navýše chráni pomocou vstávaného filtra i pred rušivým vysokofrekvenčným napátím. Protectory chránia připojené elektrické a elektronické přístroje pred nebezpečným prepátím, ktoré može vznikat napr. pri vzdialenom údere blesku. Typickými miestami inštalácie sú zásuvky v bytoch a kanceláriách. Protectory nenahrádzajú ...