Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B GDPR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 Česká republika (2016)

... ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

A P C B Měření vybraných dielektrických parametrů na izolačním systému kabelu Západočeská univerzita v Plzni (2016)

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na praktický experiment a popis všech izolačních vrstev, které se nacházejí v izolačním systému kabelu. Popisuje dielektrické parametry, které jsou důležité z hlediska kontroly správné funkčnosti kabelu, a metody jejich měření. V práci je dále obsažena praktická část měření vybraných dielektrických parametrů, kde na dodaném vzorku popisuje měření povrchového a izolačního odporu, ztrátového činitele a permitivity. V závěru práce se nachází porovnání naměřených hodnot.

A P C B CAD Software pro elektro dokumentaci Neurčeno (2016)

A P C B Projektová studie systémů komunikace pro světelnou pohodu v budovách Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2015)

Cílem této diplomové práce je seznámení se s inteligentními systémy ovládajícími světelnou soustavu budovy a následný návrh projektové studie využívající jednu z popsaných technologií. Teoretická část se zabývá obecným přehledem prvků využívaných inteligentními elektroinstalacemi, popisem topologií zapojení a metodami datového přenosu. Dále jsou zde rozebrány požadavky na osvětlovací soustavu a všeobecné postupy při projektování osvětlovacího systému. Závěr teoretické části tvoří rozbor tří vybraných komunikačních systémů.

A P C B Záložní zdroj (UPS) FEKT VUT Brno (2015)

Tato diplomovápráce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji(UPS)a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich příčinám anásledkům. Dále pak pokračuje stručnou historií UPS a následně také rozlišením jednotlivých architektur záložních zdrojů. Nechybí ani popis energetickýchzdrojů jakými jsou akumulátory, setrvačníky nebo palivové články. Část práce popisuje ...

A P C B Elfetexfest Ostrava 2015 Neurčeno (2015)

A P C B Rozsudek: Žalovaný stát ve věci poskytování ČSN - Neznámý vydavatel (2014)

I. Vymezení věci [1] Žalovaný výrokem I. v záhlaví specifikovaného rozhodnutí zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 13. 9. 2013, č j. 09971/1200/2013 – 003. Výrokem II. uložil Úřadu, aby žalobci přímo poskytl seznam všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a právní předpisy vydané k jeho provedení. Žalobce podal u Úřadu žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadoval přímé poskytnutí: 1. seznamu všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle kterých stanoví povinnost postupovat stavební zákona právní předpisy vydané k jeho provedení (dále jen „technické normy ve stavebnictví ...

A P C B Volná vstupenka na veletrh ElfetexFest Ostrava 2014 - Neznámý vydavatel (2014)