Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. Autor: Ing. Jiří Sajner – znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení

Strana 3 z 5

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vzhledem řadě dotazů odborné veřejnosti jsem byl požádán redakcí časopisu, abych se obrátil kompetentní instituce žádostí vyjádření, jak postupovat současné době při posuzování aktuálního stavu. vyhlášky. S pozdravem JUDr. Jde především informaci, zda uvedený výčet odborných vzdělání byl pozměněn doplněn. zákona č. Děkuji vám vaši odpověď. K Vašemu dotazu uvádíme toto: Státní úřad inspekce práce není oprávněn rozhodovat nebo určovat, zda jedná elektrotechnický obor, toto určení elektrotechnického oboru přísluší Ministerstvu školství, mládeže tělovýchovy., inspekci práce, znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelům zaměstnancům bezúplatně základní informace poradenství týkající ochrany pracovních vztahů pracovních podmínek. příloze tomuto nařízení uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním vyšším odborném vzdělávání, uvedením oborů vzdělání, nichž lze . MŠMT vydalo nařízení vlády 211/2010 Sb., inspekci práce, znění pozdějších předpisů není SÚIP oprávněn vydávat závazná stanoviska právním předpisům. Pokud jde výjimky požadavků odborné vzdělání praxi vyhlášky), tyto vyřizuje organizace státního odborného dozoru, tj. (dále jen „vyhláška“) nebyla dosud změněna. ředitel odboru služeb trhu práce Přepis odpovědi Státního úřadu inspekce práce Věc: Odpověď dotazu Upozorňujeme skutečnost, souladu zákonem 251/2005 Sb. 251/2005 Sb. Technická inspekce České republiky (dále jen „TIČR“)., soustavě oborů vzdělání základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Pouze sporných případech, kdy nelze postupovat doslovně podle přílohy posuzuje TIČR spolupráci zejména Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy, zda konkrétní dosažené vzdělání lze považovat odborné vzdělání ve smyslu popř. písm. Jiří Vaňásek, r. Přepis odpovědi Ministerstva práce sociálních věcí ČR Vážený pane inženýre, k Vaší žádosti informaci sděluji, příloha vyhlášce 50/1978 Sb. Odborná veřejnost zcela jistě uvítá. Orgány inspekce práce poskytují podle odst. písm odst. Prosím proto vaše stanovisko, abych mohl pro redakci časopisu váš názor zařadit jako následné doplnění již uveřejněného komentáře vyhlášce. Nutno však zdůraznit, výjimky požadavků dosažení odborného vzdělání TIČR zásadně neuděluje, neboť tak suplovala vzdělávací systém