Vyhláška 73/2010 Sb. O VTZ Vyhrazených elektrických zařízeních

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 4 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
I V zákona 211/2000 Sb., doplňuje odstavec který zní: „(3) Dotace státního rozpočtu poskytována Fondu každoročně nejméně výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem Fondu poskyto- vání nenávratných dotací., o působnosti orgánů České republiky věcech převodů majetku státu jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, znění pozdějších předpisů Parlament usnesl tomto zákoně České repu- bliky: Čl., zákona 482/ /2004 Sb. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem ledna 2011. Vlček r., Státním fondu rozvoje bydlení změně zákona 171/1991 Sb. Čl. Sbírka zákonů 2010 Strana 868 Částka 26 . zákona 179/2005 Sb. Fischer r.“., o Státním fondu rozvoje bydlení změně zákona 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky věcech pře- vodů majetku státu jiné osoby Fondu národního majetku České republiky, znění pozdějších před- pisů, znění zákona 391/2002 Sb., zákona 61/2005 Sb.71 ZÁKON ze dne prosince 2009, kterým mění zákon 211/2000 Sb