Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 9 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
obr. Nyní tlačítko (rh) opět pus te.6). Nastavte otočným knoflíkem (rf) požado- vaný spínací čas poté tlačítko (rd) pus te. Čas lze korigovat opakováním postupu. článek 4.1 Týdenní program Nastavení týdenního programu musí pro- běhnout před nastavením denního pro- gramu. 13).2 Zadání první spínací periody Normální provoz: stiskněte první tlačítko (rd). 4.5. Nedá-li se spínací čas změnit, pak bylo dosaženo předchozího nebo následujícího spínací- ho momentu.). normální provoz à úsporný provoz à spínací periody à kanál à Nastavení spínacích period pro kanál (I a II) pro kanál (III IIII) probíhá stejným způsobem. sobota, nedě- le atd. 14). 12). Nepotřebné spínací periody musíte vy- mazat (viz.D Stiskněte tlačítko (rh) současně otoč- ným knoflíkem (rf) nastavte aktuální čas. 12). K opuštění módu týdenního programová- ní stiskněte tlačítko (ri) displeji na- stavte otočným knoflíkem (rf) značku 5 na aktuální den týdnu. displeji objeví naprogramování z výrobního podniku 22:00 (obr. Programování dalších spínacích period se provádí tlačítky (rd) (re) pro odpovídají- cí spínací periody. Tento moment spínání nej- prve posunout. displeji objeví naprogramová- ní výrobního podniku 06:00 (obr. Příklad pro dvě spínací periody: kanál 1 spínací spínací spínací perioda perioda perioda II 4. 4. Pro každou spínací periodu je k dispozici jedno tlačítko pro normální a jedno pro úsporný provoz.14 9 . displeji musí být zobrazeny všechny dny týdnu (obr.5.5 Programování spínacích period Aby jste efektivně programovali, zadejte v prvním kroku pro všechny dny týdnu stejné naprogramování pro normální a úsporný provoz.13 obr. Úsporný provoz: stiskněte první tlačítko (re). druhém kroku pak můžete závislosti Vašem individuál- ním životnímu rytmu zadávat odlišné ča- sy pro jednotlivé dny (např. Dbejte při výběru ohří- vacích časů to, aby spínací časy jednotlivých kanálů nepřekrývaly. Všechny dny týdnu časy (zde 17:28) zobra- zí, desetinná tečka bliká (obr. Nastavte stavěcím knoflíkem (rf) požado- vaný spínací čas poté tlačítko (re) pus - te