Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 10 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
15 ∇ 10 . neděle). minuty nená- sleduje další zadání, skočí zobrazení automaticky zpátky aktuální den týd- nu). 15).5.7 Vysvětlení zobrazování programovacích kroků Každá naprogramovaná spínací perioda je vyobrazena dvěma svislými čarami.6). Levá čára (špička nahoru) zobrazuje počátek normálního provozu, pravá (špič- ka dolů) počátek úsporného provozu.D 4. Vymažte nepotřebné spínací periody (viz.8 Návrat aktuálnímu dnu/času Pro nastavení obrazovky programová- ní dne zpět aktuální den týdnu, stisk- něte krátce tlačítko pro nastavení času (rh) (pokud průběhu ca. 4. Pozor: Poté již není týdenní programová- ní možné! obr.6 Vymazání spínacích period Pro vymazání spínací periody stiskněte tlačítko (rd) otáčejte knoflíkem (rf) tak dlouho doleva, dokud displeji neob- jeví čtyři čárky (obr. Normální provoz: stiskněte odpovídající tlačítko (rd) nastavte otočným knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas. kroku à spínací perioda à kanál à I již odpracováno II aktivní kanál pracuje normálním provozu III není aktivní IIII není naprogramováno Kanál pracuje snižovacím provozu/v provozu ochranou proti mrazu 4.3 Denní program Změna periody spínání: Stiskněte tlačítko (ri) otočným knoflí- kem (rf) nastavte displeji značku na den týdnu, který chcete programovat. Vymazané eriody nejsou zobrazeny. Úsporný provoz: stiskněte odpovídající tlačítko (rd) nastavte otočným knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas. Opakujte postup příslušným tlačítkem pro snižování (re). 4. článek 4. Pokud jste neprovedli žádné progra- mování dne, vrátíte zpátky zobrazení aktuálního dne týdnu tím, stisknete tlačítko (ri) otočným knoflíkem nastaví- te displeji značku aktuální den v týdnu. Příklad: zobrazení progr. Momentálně aktivní spínací perioda je označena příčnými čarami. (např