Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 56 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vypnutím vypínač» nebo stykače» přlpadRš jumfcís pojistek být vždy z«ru£ei. kas délky vedení« i vlastní» měření izolačního odporu měřená část rozvo- Oiipojí sítě. Izolační odpor však musí mě- t znovu půl roce musí vykázat hodnotu aspoň 1000 B. poškozený nevypnutý jeden 1 vypínače stykače mohou být příčinou úrazu při mě­ ní.o. Vodivé překlenutí závitu dotykového šroubu pojist­ ném spodku, buď náhodné /např. i&dném případě však nesmí elektrické zařízení při dovole- ch snížených stavech izolačních odporů ohrožovat okolí i úrazem, asi požárem proudu pronikajícího izolací, U venkovních vedeni 100Ó musí být izolační odpor vlhkého počasí alespoň 000Cl. zbytkem tavného drátku/, !*>o někdy úmyslné, popř. prostorách venkovních nebo mokrých /pivovary, průmyslové ¿¡jelny/, tj.53 lpí izolačního stará malém úseku zařízení, tedy míst- L poškozeBÍ izolace následkem toho zvětšení proniká* Lího proudu. 'Vhodnou zkoošečkou pří služné® rozsahu pěti zkontroluje, zda odpojená část rozvodu sku» čně bez napětí. Zařízení však musí mít izolační por alespoň Stejně tak tomu zařízení nových sud nevyschlých stavbách. V určitých prostorách, kde izolace, elektrického za­ zení vlivem prostředí velmi trpí, jako to®« např. prostorách zvlášt nebezpečných, kde musí t provedena zvýšená ochrana před nebezpečným dotykovým pěti® neživých částí, může být izolační stav výjimečně IH než byl© uvedeno. Takové místo rozdělení® zařízení m*n- I úseky měřeuím částech zjistit vymezit. Při měření izolačního odporu fázi proti zemi j*d- svorka měřicího přístroje připojí pomocí vodiče do­ bového hrotu zemnič nebo uZesměaý vodič /nulovací, ^•dní provozně uzemněný, ochranný/, dotykový hrot pří­ sný druhé svorce přístřoj* pak postupně přikládá 1férové vodičs» ®dpej«séřie eSř«m«i» rostvadu, Při ®šř«s»í