Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 43 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Další měřeni mož­ no provést ochlazení odporu ¡Spínací teplotu bi- metalu. Aby nemohlo dojít přetížení, prostoru mezi odpory bi~ metalový spínač, který odpojí zatěžovací odpor sítě, dosáhne-li teplota určitou hodnotu.všsátí obvody vloženo dvoudílného pontdr* termo- plastu. Zatěžovací odpor umožňuje zatížení měřené smyčky proudem asi Naměřená impedance čte stupnicí 0 22-£»<, které nejsenší dílek 0,5^» Protože zatéžo- vací proud může při přerušení smyčky vyvolat nu­ lovaných předmětech nebezpečné napětí, nutné vždy nej­ prve provést informativní měření bez připojení zátěžová— čího odporu. Pro impedanci amjěky však nejmenším dílkem l£v, takže odečítání menších hodnot ja možné jen odhadem. Zetěžovací odpor vystavěn do dvoudílného pouzdra termosetu, opatřeného větračími otvory. Proto přístroji dodává zátěž ovací odpor 10, čímž vzniká 130» vyba­ vená ještě pouzdře# šňůrami zkušební«:! hroty, bacás- ky krokosrorkami. pravé straně přístroje umístěn po­ měrně velký číselník stupnicemi «možnějicl d*bré ode** čítání naměřených hodnot._S§g/ Jde jednoúčelové měřidlo měření impedance smyčky v sítích fázovým napětím 220 Hz. Indikuj« fází a celistvost středního vodiče doutnavkami zapuštěnými . vestavěné tlačítko, jimž nezbytnou dobu zapíná obvodu. S*yčka při těmto měření zatěžuje proudem asi mA, což porovnáni poruchový» proude» protékajícím obvodem při proniknuti fázového napětí nu­ lovou neživou část příliš málo, než aby mohly projevit všechny přechodové odpory smyčce. Vnitřní zapojení přístroje provedeno technikou plošných spojů. Vedle tlačítka doutnavka, indikující, zda zatěžující odpor připojen měřeného obvodu. Při tomto informativním měřeni protéká obvodem nejvýše aá, což proud hranici bezpečnosti« k/_?E59£A£_/SŽEi_S2®§5S_2*í§OEÍSU£25*. Toto rozpojení indiku­ je vestavěná doutnavka rozsvítí se