Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 43 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Aby nemohlo dojít přetížení, prostoru mezi odpory bi~ metalový spínač, který odpojí zatěžovací odpor sítě, dosáhne-li teplota určitou hodnotu._S§g/ Jde jednoúčelové měřidlo měření impedance smyčky v sítích fázovým napětím 220 Hz.všsátí obvody vloženo dvoudílného pontdr* termo- plastu. Další měřeni mož­ no provést ochlazení odporu ¡Spínací teplotu bi- metalu. vestavěné tlačítko, jimž nezbytnou dobu zapíná obvodu. S*yčka při těmto měření zatěžuje proudem asi mA, což porovnáni poruchový» proude» protékajícím obvodem při proniknuti fázového napětí nu­ lovou neživou část příliš málo, než aby mohly projevit všechny přechodové odpory smyčce. Při tomto informativním měřeni protéká obvodem nejvýše aá, což proud hranici bezpečnosti« k/_?E59£A£_/SŽEi_S2®§5S_2*í§OEÍSU£25*. Zetěžovací odpor vystavěn do dvoudílného pouzdra termosetu, opatřeného větračími otvory. Toto rozpojení indiku­ je vestavěná doutnavka rozsvítí se. Vedle tlačítka doutnavka, indikující, zda zatěžující odpor připojen měřeného obvodu. Indikuj« fází a celistvost středního vodiče doutnavkami zapuštěnými . Proto přístroji dodává zátěž ovací odpor 10, čímž vzniká 130» vyba­ vená ještě pouzdře# šňůrami zkušební«:! hroty, bacás- ky krokosrorkami. Vnitřní zapojení přístroje provedeno technikou plošných spojů. Pro impedanci amjěky však nejmenším dílkem l£v, takže odečítání menších hodnot ja možné jen odhadem. pravé straně přístroje umístěn po­ měrně velký číselník stupnicemi «možnějicl d*bré ode** čítání naměřených hodnot. Zatěžovací odpor umožňuje zatížení měřené smyčky proudem asi Naměřená impedance čte stupnicí 0 22-£»<, které nejsenší dílek 0,5^» Protože zatéžo- vací proud může při přerušení smyčky vyvolat nu­ lovaných předmětech nebezpečné napětí, nutné vždy nej­ prve provést informativní měření bez připojení zátěžová— čího odporu