Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 37 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
indukční /Ferrarisův/ s,yatéis & zkušební napětí vyšší než 500 ¥ v tomto příp«? kV X vibrační rezonanční sysfcé® ☆ zkušební napětí 500 — stykový usměrňovač elektrická pevnost y přístroje neodpo­ vídá předpisům + elektrostatický systém 3 značka třídy přesnosti % z největší 1 ^ při měření je nutno řídit dokumentaci .- Tabulka Význam značek číselnicích měřících přístrojů i přístroj na stejnosměrný proud V značka třídy přes­ nosti dél­ ky stupnice přístroj na střídavý proud 0 aagn® t»elektrický systém přístroj stej­ nosměrný střída­ vý proud i poměrový magnet oalektrický systém % trojřézový pří- strof třeni napětovými i proud* obvody t elektromagnetický /feromagnetický/ svstéa přístroj pro měře­ ní svislé po­ lož® elektrodynamický systém r— i přístroj pro měření vodo­ rovné poloze ferodynamieký systém éór přístroj pro mě­ ření rovině skloněné pod úhlem 45 0