Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 38 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Chcesae-li zvětšit základní rozsah voltmetru, zapojujeme ním do série přesný předřadtsý' odper. svorkám sekundárního vi­ nutí mě-řieího transformátoru připojujeme vlastní střída­ vý voltmetr.35 S£.¥iř2SÍ_5SES!Í Napití aazl dvěma body různém elektrické» poten­ ciál» měříme voltmetrem. V trojvodičové Wrastavě bez vyvedeného nulového bodu musíae vytvořit afflělý střed spojením konců napě— řovýsh cívek usl^„ Metody tři wattmetrů používá v soustavě čtyřvsdičevé trojvodičové. Pro střídavé napětí vyšší než 800 pro změnu mě­ řicího rozsahu voltmetru používají měřici transfomátory napětí. Tohoto poznatku využíváme při měření třemi trattmetry, kterými měříme výkony všech fází. Sekundární svorky měřicího transformátoru nesmíme nikdy spojit nakrátko. líáae-li pouze jede® wattmetr přspiaáae-li postupně všech fází, ®&iesse pro toto měření také použít. obvodu "stejnosatěrného proudu používáme voltmatry magneto®lektrické případě, chce- as íískst přesné hodnoty. £^_SI£2SÍ_ÍÍSSŠ62_YÍSS5H Výkon trojfázového proudu rovná součtu výkonů jednotlivých fází. Primární vinutí těchto transformátorů připoju­ je zdroj měřeného napětí. . V soustavě čiyřvodičové vyvedený® nulovým bodem *a- pojujeme proudové cívky wattmetrů jednotlivých fází, napětové cívky začátkem fázi„ níž zapojena proudová cívka, konec napětové cívky připojíme nulový. běžné technické praxi je rozšířeno použiti voltmetrů alektromagnetiekýeh* obvo­ dech střídavého proudu použijeme měřidel magcetoel«ktric“ kých usměrňovačem nebo všechny ostatní typy měřidel. Voltmetr vždy připojujeme paralelně zdroji.' vodič